Kurumsal Yönetimin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Holding Ve Yatırım Endeksi Xhold Firmaları İle Ampirik Bir Uygulama

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Borsa İstanbul Holding ve Yatırım Endeksi’nde XHOLD yer alan firmaların piyasa değerlerinin, kurumsal yönetim derecelendirme notundan etkilenip etkilenmediğinin tespit edilmesidir. Çalışmada öncelikle kurumsal yönetim hakkında genel bilgiler verilmiş daha sonra çalışmanın amacına ulaşmak için, 2011 - 2015 yılları arasında Holding ve Yatırım Endeksi’nde XHOLD işlem gören kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olan ve olmayan firmalar belirlenmiştir. İlgili sektör endeksinde işlem gören firmaların hisse senedi fiyatları tespit edilerek logaritmik getirileri hesaplanmış, kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahiplik durumu ile karşılaştırılarak bir takım istatistiksel analizler yapılmıştır. Normal dağılım varsayımı altında yapılan parametrik Bağımsız Örneklem T-testi Independent Samples T-test ve bu testin parametrik olmayan karşılığı Mann Whitney U testi ile kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olan ve olmayan firmaların hisse senetlerinin logaritmik getirilerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır

THE IMPACTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON FIRM VALUE: AN EMPIRICAL APPLICATION WITH BORSA ISTANBUL HOLDING & INVESTMENT INDEX XHOLD COMPANIES

The aim of this study is to identify whether corporate governance rating grade affects market value of the firms listed on BIST Holding & Investment Index. Initially, informed as to general description of corporate afterwards in order to reach the goal of this study, the firms which have corporate governance ratings traded in the Holding & Investment Index throughout 2011 and 2015 are specified. Then, Holding & Investment Index companies’ stock prices were attained and logarithmic return averages calculated. It was statistical analized that calculated logarithmic return and rating ownership situation by being compared. Under the assumption of normal distributed data were analysed with Independent Sample T-test and abnormal distributed data were analyzed with the Mann Whitney U Test. As a result of these analyzes, it was found that there are not statistically significant differences between firms’ stock returns according to having corporate governance ratings in any year of the studys’ time period which is between 2011 and 2015

Kaynakça

Acar, M., Temiz H. ve Karan B. M. (2013), “BIST (Borsa İstanbul) Kurumsal Yönetim Endeksinde (XKURY) Yer Alan Şirketlerin Getiri Ve Performans Analizi: Olay Çalışması Örneği” 17. Finans Sempozyumu, 23-26 Ekim 2013, Muğla.

Aksu, M., ve Aytekin, S. (2015). “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu İle Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Bıst Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir Uygulama”, Gümüshane University Electronic Journal Of The Institute Of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(13). 201- 219.

Alp, A. & Kılıç, S. (2014), Kurumsal Yönetim: Nasıl Yönetilmeli?, Doğan Kitap Yayıncılık, İstanbul, s. 48.

Borsa İstanbul, Pay Endeksleri, Kurumsal Yönetim Endeksi, (Erişim) http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi 19 Ocak 2017

Brooks, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance, Second Edition, The ICMA Centre, University of Reading.

Cadbury Report (1992), The Report Of The Comittee On Financial Aspects Of Corporate Governance. The Committee On The Financial Aspects Of Corporate Governance and Gee

Dağlı, H., Ayaydın H. ve Eyüboğlu K. (2010), “Kurumsal Yönetim Endeksi Performans Değerlendirmesi: Türkiye Örneği”, MUFAD Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 48, 18-31.

Demir, M. ve Tuncay, M. (2012), “Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Karlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma (200-2008 Dönemi)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 367-392.

Dennis, D. K. & Mcconnell J. J. (2003), “International Corporate Governance”, European Corporate Governance Institute, Paris.

Ege, İ., Topaloğlu E. E. ve Özyamanoğlu M. (2013), “Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BIST Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 100-117.

Eroğlu, C. A. (2003), “Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun Aydınlatılması”, Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Yeterlilik Etüdü, (Erişim) http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=403&ct=f&action=displayfile, 28 Şubat 2017.

Ersoy E., Bayrakdaroğlu A., ve Şamiloğlu F. (2011) “Türkiye’de Kurumsal Yönetim Ve Firma Performansı (Tobin-Q Ve Anormal Getiri) Arasındaki 104 İlişkinin Analizi”, Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:48, Sayı:554

Genç, E., Karakoç, M. ve Tayyar, N. (2016), “Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının Ölçümü Ve Kurumsal Derecelendirme Notları İlişkisi ”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59).

Güçlü, H. (2010), Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi, İMKB Yayınları, İstanbul. s. 10. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), (Erişim) https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler# 3 Mart 2017

Karamustafa, O., Varıcı, İ. ve Er, B. (2009), Kurumsal Yönetim Ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 100 – 119.

Kula, V. ve Baykut E. (2013), “Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almanın Mevduat Bankalarının Performansına Etkisi: BİST Örneği”, Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 121-136.

Kula, V. ve Baykut E. (2014), “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu İle Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 1-17.

Mallin. A. C., (2004), Corporate Governance, Oxford University Press, New York, s. 1.

Millstein, I. (2000), “Corporate Governance: The Role Of The Market Forces”, OECD Working Paper.

OECD, (1999), Principles of Corporate Governance. Rev. 2004, OECD, Paris.

Öztürk, B., & Demirgüneş, K., (2005), Kurumsal yönetim bakış açısıyla entelektüel sermaye, 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Ankara, s. 119.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme A.Ş. (Erişim) http://www.saharating.com/~saharati/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi/kurumsal-yonetimratingler/, 11 Şubat 2017.

Sakarya, Ş. (2011), “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi İle Analizi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 147-162.

Sermaye Piyasası Kurulu (2005), Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK Yayınları, Ankara, s. 2.

Sermaye Piyasası Kurulu (2011), SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Ankara, (Erişim) http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=66&fn=66.pdf&submenuh eader=null, 6 Mart 2017.

Sermaye Piyasası Kurulu, Derecelendirme Faaliyetiyle Yetkili Kuruluşlar (Erişim) http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=10&subid=1, 5 Şubat 2017.

Shleifer, A. & Vishny W. R. (1997), “A Survey Of Corporate Governance”, Journal of Finance, 737-783.

Şehirli, K. (1999), Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, Yeterlilik Etüdü, Sayı: XIV-4/55-3, s. 2.

Temizel F., Doğan H., ve Bayçelebi B. (2016), “Financial Performance Analysis Of Enterprises Under The Corporate Governance Index” Vol 4, No:2, Business & Management Studies: An International Journal.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte Türkiye (2006), “Nedir Bu Kurumsal Yönetim?” Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları, İstanbul. (Erişim) http://www.tkyd.org/files/downloads/faaliyet_alanlari/yayinlarimiz/tkyd_yayinlari/nedir_bu_ kurumsal_yonetim.pdf, 15 Mart 2017.

Yenice, S. ve Dölen T. (2013), “İMKB’de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 9(19), 199-214.

26580 sayılı Resmi Gazete (2007), (Erişim) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070712.htm, 2 Şubat 2017.

28871 sayılı Resmi Gazete, (2014), (Erişim) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140103.htm, 12 Şubat 2017.