Grupla Psikolojik Danışma - Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Sinerjik Bir Etki

Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ÇOKPD ve grupla psikolojik danışma, danışanların ihtiyaçları ve günümüz ruh sağlığı hizmetlerinin beklentilerini farklı özellikleri ile etkili bir şekilde karşılayabilmektedir. Grupla psikolojik danışmanın üyelerin duygu, değer ve tutumlarında yol açtığı olumlu değişiklikler, grup dinamiğinin üyeler üzerinde etkileri gibi bir çok özelliği mevcuttur. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ise danışanların sorunlarından çok çözümlerin yapılandırılmasına verdiği önem ve bu amaçla kullanılan teknikler açısından yenilikçi bir yaklaşım olmakla birlikte, oturum sayılarının kısalığıyla da ruh sağlığı sistemi için ideal bir seçim olabilmektedir. Her iki yaklaşımın bütünleşik ve sinerjik bir etki gösterebilecek şekilde kullanılmasının olası faydaları bulunmaktadır. ÇOKPD’nın grupla psikolojik danışma oturumlarında kullanılması ile daha az bir sürede aynı etkinlikte grupla psikolojik danışma oturumları gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca faydalanan kişi sayısının fazlalaştığı düşünüldüğünde ÇOKPD’nın ortaya koyduğu kazanç daha da artırmaktadır. Grupla psikolojik danışma gibi köklü, geniş bir kuramsal ve uygulamalı geçerliği olan zeminde, ÇOKPD gibi yenilikçi ve bugünün koşullarına uygun bir yaklaşımın denenmesi bir çok ihtiyacı karşılayabilecek bir çözüm gibi görünmektedir. Bu makalede çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının işe yarar olanı aramak, mucize soru, istisnai sorular gibi ilke ve tekniklerinin grupla psikolojik danışma ortamında kullanılması ve böylece elde edilebilecek yararların neler olabileceğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Alanyazın taramasına dayalı betimsel bir çalışma olan bu araştırma sonunda ÇOKPD’nın grupla psikolojik danışmada kullanılmasında uygulayıcıların karşılaşabilecekleri sınırlılıklar ve olası faydalar sıralanmıştır

GROUP COUNSELING AND SOLUTION FOCUSED BRIEF COUNSELING: A SYNERGISTIC EFFECT

There are possible benefits in using both approaches in an integrated and synergistic way. Both solution focused brief counseling and group counseling have been fullfilling the expectancies of clients and current mental health services effectively with their different therapeutical aspects. Group counseling has diverse qualites such as the therapeutic influence of group dynamics on members and positive modifications of members’ emotions, values and attributes. Solution focused brief counseling is meanwhile a proper option for mental health systems, considering its relatively short sessions as well as being more than innovative, focusing on constructing solutions rather than analyzing the clients’ problems. It seems that group counseling may serve as an established and valid platform for solution focused brief counseling approach which is considered innovational and up to date, thus meeting many counseling needs. In this article, utilizing solution focused counseling principles and techniques, such as miracle question, exceptional questions and doing what works principle, in group settings are evaluated, unfolding this type of a synergistic approach’s possible benefits. As a result of this research some limitations and possible benefits of solution focused brief group counseling are introduced

Kaynakça

Arslan, N., ve Akın, A. (2016). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 72-84.

Arvand, J. et al. (2012). The effects of group solution focused therapy on depression and completion of treatment in patients with chronic Hepatitis B. HealthMED, 6(3), 925- 929.

Ateş, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Becerileri Üzerinde Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 832-841.

Ateş, B. (2016). Effect of solution focused group counseling for high school students in order to struggle with school burnout. Journal of Education and Training Studies, 4(4), 27-34.

Ateş, B. ve Gençdoğan, B. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal fobi ile başa çıkmalarında çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın etkisinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 188-203.

Banks, R. (2005). Solution-focused group therapy. Journal of Family Psychotherapy, 16(1/2), 17-21.

Cepukiene, V., & Pakrosnis, R. (2011). The outcome of solution-focused brief therapy among foster care adolescents: The changes of behavior and perceived somatic and cognitive difficulties. Children and Youth Services Review, 33, 791–797.

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. Ankara: Mentis Yayıncılık.

Corey, G. (2012). Theory & practice of group counseling (8th Ed.). CA: Brooks&Cole.

De Jong, P., & Kim Berg, I. (2001). Interviewıng for solutions (2nd Ed.). NY: Thomson Brooks&Cole.

De Jong, P., & Miller, S.D. (1995). How to interview for client strenghts. Social Work. 40(6), 729-736.

De Shazer, S., & Isebaert, L. (2003). The Bruges model: A solution-focused approach to problem drinking. Journal of Family Psychotherapy, 14(4), 43-52.

De Shazer, & S., Kim Berg, I. (1997). “What works?” remarks on research aspects of solution-focused brief therapy. Journal of Family Therapy, 19, 121-124.

Gingerich, W.J., & Eisengart, S. (2000). Solution-focused brief therapy: A review of the outcome research. Family Process, 39(4), 477-498.

Ilbay, A. B., & Akin, A. (2014). The impact of solution-focused brief group psychological counseling on university students’ burnout levels. Üniversitepark Bülten, 3(1-2), 28-43.

Kress, V.E., & Hoffman, R.M. (2008). Empowering adolescent survivors of sexual abuse: Application of a solution-focused Ericksonian counseling group. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 47, 172-186.

Mcleod, J. (2003). An introduction to counselling (3rd Ed.). Berkshire: Mcgraw-Hill House

Macdonald, A.J. (2007). Solution-focused therapy: Theory,research & practice. UK: SAGE Publications Ltd.

Miller, G., & De Shazer, S. (2000). Emotions in solution-focused therapy: A re-examination. Family Process, 39(1). 22-34.

Neimeyer, R.A., & Baldwin, S.A. (2010). Personal construct psychotherapy and the constructivist horizon. In F. Fransella (Ed.). International Handbook of Personal Construct Psychology. England: John Wiley & Sons.

Proudlock, S., & Wellman, N. (2011). Solution focused groups: The results look promising. Counselling Psychology Review, 26(3), 45-54.

Quick, E.K. (2008). Doing What Works in Brief Therapy: A Strategic Solution Focused Approach (2nd. Ed.). CA: Academic Pres.

Quick, E.K., & Gizzo, D.P. (2007). The “doing what works” group: A quantitative and qualitative analysis of solution-focused group therapy. Journal of Family Psychotherapy, 18(3), 65-85.

Rothwell, N. (2005). How brief is solution focussed brief therapy? A comparative study. Clinical Psychology and Psychotheraphy, 12, 402–405.

Sharf, R.S. (2012). Theories of psychotherapy and counseling: Concepts and cases (5th Ed.). USA: Brooks/Cole.

Smock, S.A. et al. (2008). Solution-focused group therapy for Level 1 substance abusers. Journal of Marital and Family Therapy, 34(1), 107–120.

Thorslund, K.W. (2007). Solution-focused group therapy for patients on long-term sick leave

A comparative outcome study. Journal of Family Psychotherapy, 18(3), 11-24.

Voltan-Acar, N. (1988). Sosyal “mikrokozmos” ile “ilişkinin şimdi ve buradalığı”nın bağlantısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 47-49.

Voltan-Acar, N. (2004). Grupla psikolojik danışma: alıştırmalar deneyler (2. Bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Voltan-Acar, N. (2008). Yeniden terapötik iletişim: Kişiler arası ilişkiler (5. Bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Voltan-Acar, N. (2012). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri (7. Bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yalom, I.D. (1992). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

Yalom, I.D. (2003). Kısa süreli grup terapileri. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.