Firma Performansı İle Temettü Politikası Arasındaki İlişkiye Dair Borsa İstanbul Temettü Endeksi Xtmtu Firmalarıyla Türkiye'den Ampirik Bir Çalışma

Bu çalışmada, Borsa İstanbul Temettü Endeksi'nde XTMTU işlem gören ve 2011 ile 2015 yılları arasında düzenli kar payı temettü dağıtmış 24 finans dışı firmanın temettü dağıtım kararını etkileyen faktörler panel regresyon yöntemi ile araştırılmıştır. Bağımlı değişken olarak, firma temettü politikasını incelemek için temettü dağıtım oranı seçilmiştir. Firma performans ölçütleri olarak cari oran, özsermaye karlılığı oranı ROE , aktif karlılık oranı ROA , borç/özkaynak oranı ve kısa vadeli borç/toplam borç oranları seçilmiştir. Bulgular temettü oranı ile cari oran, özsermaye karlılığı oranı ROE ve aktif karlılık oranı ROA arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu gösterirken, borç/özkaynak oranı ve kısa vadeli borç/toplam borç oranının temettü politikası üzerindeki etkisi negatif/anlamsız çıkmıştır

AN EMPIRICAL STUDY FROM TURKEY ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN FIRM PERFORMANCE AND DIVIDEND POLICY WITH THE BORSA ISTANBUL DIVIDEND INDEX XTMTU COMPANIES

In this study, the factors affecting the dividend policies of 24 non-financial companies, which were traded at the Borsa Istanbul Dividend Index XTMTU and distributed regular dividends between 2011 and 2015, were investigated by panel regression method. As a dependent variable, the dividend distribution ratio was selected to examine the firm dividend policy. As company performance measures, current ratio, return on equity ROE , return on assets ROA , debt/equity ratio and short-term debt/total debt ratio were selected. The results indicate that the dividend distribution ratio and the current ratio, ROE and ROA are positively correlated. However, the effect of the debt/equity ratio and the short-term debt/total debt ratio on dividend policy is negative/meaningless

Kaynakça

Baker, H.K. ve Powell, G.E. (2005), Understanding Financial Management: A Practical Guide, Molden, MA: Blackwell Publishing.

Baker, H.K. (2009), Dividends and Dividend Policy, New Jersey: John Wiley&Sons, Inc.

Brealey, A.R., Myers, C.S. ve Allen, F. (2005), Principles of Corporate Finance, McGraw- Hill.

Woolridge, J.M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, New York: MITPress.