Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ile algıladıkları etkileşim-izlenme kaygıları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Ahi Evran Ün. Eğitim Fak. Böte. 1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ile etkileşim ve izlenme kaygıları ve problem çözme becerileri arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemektir. Çalışma tarama modelinde yürütülmüştür ve betimsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 72 Kız ve 32 Erkek olmak üzere toplam 104 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Problem Çözme ve Etkileşim ve İzlenme Kaygısı Ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, t, Anova, Scheffe ve Pearson r analizleri kullanılmıştır (p<0,05). Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlardan bazıları şöyledir: Öğretmen adaylarının genellikle öğretmenlik mesleğini çok sevmekte ve saygı duymaktadır. Ancak öğretmenlik mesleğine uyum sağlayıp sağlayamayacakları konusunda tereddütleri vardır. Cinsiyet tutumu etkilememekte, ancak öğretmen yakını olması, bölüm ve öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri bu tutumu etkilemektedir. Öğretmen adaylarının izlenme kaygı düzeyleri düştüğünde, öğretmenlik mesleğine karşı genel tutumlarında; özellikle sevgi ve uyum faktörlerine ilişkin tutumlarında olumlu yönde anlamlı bir artış olmaktadır. Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri arttıkça hem öğretmenlik mesleğine ilişkin genel tutumları, hem de sevgi, değer ve uyum faktörlerine ilişkin tutumları artmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research into the teaching profession towards to the attitudes of pre-service teacher and their interaction with the concerns and monitoring the relationship between problem-solving skills to determine. This research was conducted at screening and descriptive models. Working group of the research to 72 girls and 32 Female candidates constituted a total of 104 teachers. Attitudes towards the Teaching Profession survey, Problem Solving and Interaction and Anxiety Scale Views were used. In the analysis of data, arithmetic mean, standard deviation, frequency, percentage, t, ANOVA, Scheffe and Pearson r analysis were used (p <0.05). Some of the results obtained in the research results are as follows: Teacher candidates generally love and respect for the teaching profession. However adapt to the teaching profession and are uncertain about can not provide. Gender does not affect attitudes, but being close to the teacher, part of the teaching profession and the reasons for this attitude affects choice. Teacher candidates monitoring their anxiety levels decreased, the teaching profession against the general attitude, especially in love and compatibility factors related to positive attitude is a significant increase. Increases problem-solving skills of teacher candidates into the teaching profession and the general attitudes, as well as love, values, attitudes and compliance factors are rising.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :