E. LAHN

21 12

Türkiye Petrol Bölgeleri İle Doğu Avrupa ve Batı Asya Petrol Bölgeleri Arasında Jeolojik Münasebetler

Öz Merkezî ve Doğu Avrupa ile Asya gibi Türkiye'nin Jeolojik bünyesini hatırlatan  bölgelerde bir çok idrokarbür  (petrol  ve tabiî gaz) yatakları mevcuttur.  Uzun zamandan beri  tanınmış  ve tetkik edilmiş yataklardan başka, etüdü petrol aramalarile ilgili yenilikler getiren bir çok yataklar bu bölgelerde keşfedilmiş ve tetkikleri üzerinde  tekâmüller kaydedilmiştir. Müteakip izahat, bu keşiflerin Türkiyede petrol aramaları hakkında jeolojik bakımdan haiz oldukları kıymeti göstermek gayesine matuftur. Burada, petrol ihtiva etmesi muhtemel olarak kabul edilen Türk bölgelerinin pratik kıymeti hakkında bir noktai nazar belirtmek mevzuu bahis değildir.

Kaynakça

E.ALTINLI. Antalya Bölgesinin Tektonik ve Stratigrafik Etüdü (Etude tectonique et stratigraphique de la région d'Antalya) Istan- bul Univ. Fen Fak. Mecm. B, X, 1, 3, 1945, Istanbul.

P.ARNİ. Şarkî Anadolu ve Mücavir Mıntakaların Tektonik Ana Hatları (Tektonische Grundzüge Ostanatoliens und be- nachbarter Gebiete), M.T. A. Seri B, 4, 1939. Ankara.

M.BLUMENTHAL. İçel Vilayeti, Namrun Mıntakası dahilindeki Toros'un Jeolojisine Umumî bir Bakış (Esquisse de la géol- ogie du Toros dans la région de Namrun). M.T.A. Mecm.,4/21, 1940 Ankara.

M.BLUMENTHAL. Niğde ve Adana Vilayetleri Dahilindeki Toros Je- olojisine Umumî bir Bakış (Aperçu de la géologie du Toros dans les Vil. de Niğde et d'Adana). M. T. A., Sesi B, 6. 1941Ankara.

M. BLUMENTHAL. Kayseri-Malatya Arasındaki Toros'un Permokar- boni iferi (Contribution à la connaissanes du Permo- carbonifère du Toros entre Kayseri et Malatya). M.T.A. Mecm., 1/31, 1944, Ankara.

N.BOCKH. The structures of Asia. 1929 London.

N.EGERAN. Türkiyede Yeni Yapılan Jeolojik ve Tektonik Etüdlerin Alp Tektonik Bilgileri Üzerindeki Tamamlayıcı Tesirleri (Contribution apporté aux connaissances sur la tectonique alpine par les études géologiques et tectoniques effectuées récemment en Turquie). M. T.A. Mecm., 2/34, Ankara1945.

O.GUTZWlLLER. Beitraege zur Geologie der Umgebung von Mürefte am Marmarameer. 1921, Bâle.

Irak Muvakkat Jeolojik Hartası (Provisional Geological Map of Iraq l/2 Mill. (Mc. Fadyen) Baghdat 1937.

K.LOFTUS. Geology of Parts of the Turkish-Persian frontier. Quart Journ. GeoJ. Soc. , 1855, London

K. LOKMAN. Türkiye Petrol Madenleri. 1933, Ankara.

K. LOKMAN. Kurzot Petrol Madeni ve Havalisi (Kurzot Oil). M.T.A Mecm. , 1/35, 1946, Ankara.

K. LOKMAN. -E LAHN, Haymana Mıntakası Jeolojisi ((Géologie de la région de Haymana). M.T.A. Mecm. , 2/36, 1946, Ankara

W.MÖLLER. - M.DENlSSOW, Kafkasya Madenleri (rusça). 1900, Len- ingrad.

OİL WEEKLY. The World Oil Atlas. Section 2, May 20,

V.STCHEPİNSKY: Sivas Vilayeti İdrokarbürleri, Linyitleri ve Tuzlu Membaları (Hydrocarbures, lignites et sources salées du Vilâyet de Sivas). M.T.A. Mecm., 4, 1939, Ankara.

V.STCHEPİNSKY. Erzincan Mıntakasının Rusubî Yatakları (Gites sédimentaires de la région d'Erzincan). M.T.A. Mecm. , 2/19, 1940, Ankara.

V.STCHEPİNSK. Maraş-Gaziantep Bölgesinin Jeolojisi (Géologie de la région de Maraş - Gaziantep). M.T.A. Mecm. , 1, 1943, Ankara.

V.STCHEPİNSKY. Malatya Bölgesinin Jeolojisi ve Mineral Varlıkları (Géologie et ressources minérales de la région de Malatya). M.T.A. Mecm. , I. 1944, Ankara.

F.X.STCHEPİNSK. Beitraege zur Geologie des Miozaenbeckens von Cilicien. Jahrb, Geol. R. Anst., 51/52, 1901/02, Wien.

Suriye Jeolojik Hartası ( Carte géologique de la Syrie au 1/1 Mill. L. Dubertret). Deux. éd., 1941, Beyrouth.

C.E. TAŞMAN. Cenubî Türkiyede Petrol İhtimalleri (Oil Possibilities in Southern Turkey ). M.T.A. Mecm,, 2, 1939, Ankara.

C.E. TAŞMAN. Trakya ve Petrol (Thrace and Oil). M.T.A. Mecm. , 2/34, 1945, Ankara.

C.E.TAŞMAN . Orta Anadolunun Tuz Domları(Salt Domes of Central Anatolia). M.T.A. Mecm., 4, 1937, Ankara. W.TROMP. Cenubu Şarkî Türkiyenin Stratigrafisi, Strüktür Veçheleri ve Petrol İmkanları ile Bunların Mücavir Mıntakalarla Mukayesesi (Preliminary Compilation of the Stratigraphy, Structural Features and Oil Possibilities of South Eastern Turkey and a Comparison with Neighbouring Areas). M.T.A. Seri A, 4, 1941, Ankara.

Türkiye Jeolojik Hartası 1/800 000 (Carte géol. de la Turquie). Türkiye Tektonik Hartası 1/800 000 (Carte tectonique de la Turquie) M.T.A. Enstitüsü, 1940-46, Ankara.

ST.ZÜBER. Die mediterranen Oelvorkommen. Ztschr. Petroleum, 1935, Wien.

F.OSWALD. Handbuch d. regionalen Geologie Bd.V/3, Armenien. 1912 Heidelberg.

H.N.PAMİR-F.BAYKAL. Bingöl Mıntakasının Jeolojisi (Géologie de la région de Bingöl). İst. Üniv., Fen. Fa. Mecm., B, VIII, 4, 1943, İstanbul,