Mail Tabakalarda Vasatî Sismik Suratlerin Tayini

Öz Sismik prospeksiyonda, vasatî süratleri  tayin etmek için kullanılan usuller hulâsatan gözden geçirilmektedir. Kuyu atışları sayesinde elde edilen verilerin mevcut olmadığı bakir sahalarda, sismogramları kullanmak suretiyle vasatî süratler tâyin edilirken tabakaların meyli neticesi olan zaman farklarının nazarı itibara alınması şayanı arzudur. İki taraflı asimetrik bir jeofon dizisi kullanmak suretiyle bu gayenin tahakkuk ettirebileceği gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Sismik

Kaynakça

PHIL. P. GACY. A NewType of Seismic Cross-section where- in Accura- cy of Representation is Rendered Insensitive to Velocity Error, Geophysics, Vol. X,No. 2, 1945

NETTLETON.L,L. Geophysical Prospecting for Oil. 1940 pp.209-292