Wim Wenders'te Ülkeden Ülkeye "Arayış Yolculuk"u

Anahtar Kelimeler:

Yolculuk, mekan, birey

Kaynakça

Botton, A. (2003), Seyahat Sanatr. Istanbul:Sel Yayrncrhk

Grat A. (2002), The Cinema of Wim Wenders, London & New York:Wallflower Press.

Fowles, W., (1994), Rimbaud and Jim Morrison, The Rebel As A Poet: A Memoir, Duke University Press United States of America

Jay, M. (1989), Diyalektik imgelem, istanbul: Ara Yayrncrhk.

Kt.inzel, U. (1986), Wim Wenders, Istanbul: Afa Yaynlarr.

Orr, J. (1993), Sinema ve Modernlik, Ankara:Ark Yayrnlarr.

Timugin, A. (1992), Diigiince Tarihi, Istanbul: BDS Yayrnlarr. 169

Bruckner P. - Finkielkraut A. (1997) Qekip gitmek, Ahgkanh[a Karqr Kendi Siirecini Yaratmaktrr, Sanat Diinyamrz Dergisi Yolculuk Ozel Sayrsr, sayr:66

Delon M. ( 1997)Aydrnlanma'nrn Gezintisi, Sanat Diinyamrz Dergisi Yolculuk Ozel Sayrsr, sayr:66

www.kedimveben.com, Alice ve Kedisi Cheshire, Erigim Nisan 2005 : Alice Kentlerde ( 1973). Wim Wenders