Basın İşletmelerinde Risk Yönetimi

Kaynakça

Usttin Rrfat, Muhasebe Bilgilerinin Y0neticilerine iletilmesi, Eskiqehir: lktisadi Finansal Kontrol AmaclYla Bdliim ve Ticari Bilimlcr Fakiiltesi Yaytnt, No242-162, 1982

williams C. Arthur , Smrth Mrchael ve Young' Pcter C ' Risk Management ' Scvcnth Edrtion, Mc Graw Hill inc' l9q5