Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi

Öz Çalışmada Siyahi dergisinin Türkiye’deki anarşist yayıncılık tarihinde nasıl bir yerde konumlandığını ve getirdiği yeni bakış açısı incelenmektedir. Bu nedenle ilk önce Türkiye’de anarşizmin ve anarşist yayıncılığın kısa geçmişinden bahsederek, ilk düzenli anarşist dergi Kara ile başlayan ve Siyahi’nin yayınlanmasına kadar gelen süreçteki anar- şist örgütlerin ve yayınların oluşumu üzerinde durulacaktır. Ardından Siyahi’nin içeriği, derginin 2007 yılının yazı- na kadar yayınlanan 9 sayıdaki konu başlıkları göz önünde bulundurularak, üç başlık altında incelenecektir: Toplumsal Anarşizm ve Pan-Anarşizm; Üçüncü Dünya Anarşizmi ve Sol Kimlik.

Kaynakça

Kitap Ayhan, E. (1993). Başıbozuk Günceler. İs- tanbul.

Hanioğlu, M. Ş. (1995). The Young Turks in Opposition. London: Oxford Univer- sity Press.

Mardin, Ş. (1983). Jön Türklerin Siyasi Fi- kirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim Ya- yınları.

Tekeli, İ., & Selim, İ. (1993). Osmanlı

İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Anka- ra: Kurum Basımevi. Çeviri Kitap Avrich, P. (1992). Kendi Belgeleriyle Rus

Devriminde Anarşistler. İstanbul: Metis. Bookchin, M. (1998). Toplumsal Anar- şizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi? İstan- bul: Kaos Yayınları.

Foucault, M. (2005). Seçme Yazılar 1: En- tellektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı.

Zerzan, J. (2004). Gelecekteki İlkel. İstan- bul: Kaos Yayınları.

Zürcher, E. J., & Tunçay, M. (2004). Os- manlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Mil- liyetçilik (1876-1923). (M. Tunçay, Çev.)

İstanbul: İletişim Yayınları. Dergi Çabuklu, Y. (2006). Solculuk çok geniş bir kavram. Siyahi (8), 12.

Çalışkan, K. (2006). Solcu olmak/ An- ti-Modernist sosyalizm. Siyahi (8).

Evren, S. (1998, Ekim). 21. Yüzyıla Gi- rerken Üçüncü Anarşist Canlanma. Varlık , 24.

Evren, S. (2004). Manifestolar Öldü Si- yahiler yaşıyor Siyahi (1), 3.

Evren, S. (2006). Siyahi Seyahatname. Siyahi (5), 166-167.

Kızıltuğ, K. (2007). Dünden Bugüne

Anarşizme Dair Kitap Yayıncılığı. Biri- kim (219). Öğdül, G. (1996). Işığın Şeyhi Sühre- verdi. Karaşın (1), 3-7.

Usta, B. (2006). Solculuk ruhunun izin- de. Siyahi (8). Gazete Yazısı

Evren, S., “Kara Bayrağın Türkiye’de yılı”, Birgün gazetesi, 20 Kasım 2006 Anonim Kaynaklar

“Jakarta 98 Baharı”, Karaşın Gazete Sa- yı 1, 30 Kasım 1998, s.2

“Sosyalist Parti Tartışmaları Üzerine”, Kara, Sayı 1, İstanbul, Kasım 1986, s. 4-5

“Bilinmeyen Devrim”, Kara, Sayı 1, İs- tanbul, Kasım 1986, s.20

Efendisiz, Sayı-6, Ekim 1989, s.3-4 İnternet http://flag.blackened.net/revolt/tur- key/hist_turkey.html Karambol Publi- cations, 1996

Özgür Hayat Gazetesi yazarı Mut- lu’nun Hamza Aktan’la söyleşisi, h t t p : / / w w w . b i a- net.org/2003/06/27/20654.htm h t t p : / / w e b . a r c h i- ve.org/web/20020209005713/www.ge ocities.com/CapitolHill/Sena- te/7479/haberler.htm h t t p : / / w e b . a r c h i- ve.org/web/20020303062328/www.ge ocities.com/CapitolHill/Sena- te/7479/bergamaing2.htm Söyleşiler

Kürşad Kızıltuğ ile söyleşi, 09.06.07 Süreyyya Evren ile söyleşi, 11.06.07