Medyada Ticarileşme Olgusu

Kaynakça

MACBRiDE, Sean (Bagkan), Bir Qok Ses Tek Bir Dilnya-iletiStm ve ToplumBugiln ve Yann, UNESCO Raporu, UNESCO Ttirkiye Milli Komisyonu, Ankara, (Raporun yazrhg tarihi 1980)1993.

BURTON, Graema, Gdrilnenden FazlasrMedya Analizlerine GiriS, Qev.: Nefin Ding, Alan Yayrncrhk, istanbul, 1995.

CHARON, Jean-Marie (der.), Medlta Dilnyast, Qev.: Oya Tathprnar, iletigim Yayrnlan, istanbul, 1992.

CURRAN, James, "Medya ve Demokrasi: Yeniden De[er Bigme", Medya, Kiiltilr, Siyaset, Qev. ve der.: Stileyman irvan, Ark Yayrnlan, Ankara, 1997.

DESMOULINS, Nadine Toussaint, Medya Ekonomisi, Qev. Galip Usttin, 2.B., iletigim Yayrnlan, istanbul, I 995.

HABERMAS,Jiirgen, Kanusallt{m Yapts al DdnilStimil, Qev. : Tanrl Bora-Mithat Sancar, iletigim Yayrnlan, istanbul, 1997. iqlL, Kayrhan, Kitle HaberleSme Hukuku,2.B., Beta Yayrnlan, istanbul, 1990.

JEANNENEY, Jean-No1l, Baslangtcmdan Gilniimilze Medya Tarihi, Qev.: Esra Atuk, Yapr Kredi Yay., istanbul. I998.

KAPLAN, Yusuf (Qev.: ve Der.), Enformasyon Devrimi Efsanesi, Rey Yayrnlan, Kayseri, 1991.

KAYA, A.Ragit. Kitle iletisint Sistemlerl, Teori Yayrnlan, Ankara, 1985.

KEANE, John, Medya ve Demokrasi, Qev.: Haluk $ahin, Ayrrntr Yayrnlan, istanbul, 1992.

KOKER, Eser, Politikanm iletisirni iletisinin Politikax, Vadi Yayrnlan, Ankara, 1998.

MORLEY, Davit ve Kevin Robirn, Kinlik Mekanlan, Kilresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Ktiltiirel Srnrrlar, Aynntr Yayrnlan, istanbul. 1997.

POUTHiER, Jean-Luc, "Ozgtirltik, Demokrasi, Qofiulculuk", Jean-Marie Charon(der.), Medya Diinyasr, Qev.: Oya Tathprnar, iletigim Yayrnlan, istanbul, 1992.

SEVERiN, Werner J., James Tankart, W., iletisim Kuramlart; Krikenleri, Yr)ntemleri ve Kitle iletiSim Araqlannda Kullantmlan, Qev.: Ali Atlf Bir, N. Serdar Sever, Anadolu Universitesi Yayrnr, Eskigehir, 1994.

SHAWCROSS, William, Medya imparatoru Rupert Murdoch, Qev.: ibrahim $ener, Sistem Yayrncrhk, istanbul, 1994.

SOYLEMEZ, Alev, Medya Ekonomisi ve Tiirkiye Ornegi, Haberal Egitim Vakfr Yayrnr, Ankara, 1997.

WEISCHENBERG, Siegfried, Klaus-Dieter Altmeppen, Martin Lciffelholz, Dte Zukunft des Journalismus-Technologische, dkonomische und redaktionelle Trends. Westdeutscher Verlag GMBH, Opladen/ Wiesbaden, 1998.