Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı yazmada müziğin etkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl.1, Dumlupınar Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Yazma çalışmaları içerisinde önemi her geçen gün artan bir uygulama olan yaratıcı yazma, öğrencinin basmakalıp ifadelerden, klişeleşmiş düşüncelerden sıyrılmasını, özgün bir içerik ve tarzda yazmasını sağlayan bir yazma yaklaşımıdır. Yaratıcı yazma ile öğrenciler yazma konusunda hem bilişsel hem de duyuşsal olarak gelişmektedir. Her öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle her Türkçe dersi aynı yöntemle işlenmemelidir. Çünkü Türkçe gibi sözel derslerde, öğrenci pasif konumda tutulursa dersten kopmakta ve sınıf ortamının verimliliği düşmektedir. Bu da öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu durumun önüne geçmek için dersler ilgi çekici materyal ve aktivitelerle zevkli hâle getirilmelidir. Gardner’ın “Çoklu Zekâ Kuramı” ve Dale’in “Yaşantı Konisi” gibi eğitim bilimlerindeki modern yaklaşımlar dersteki materyal zenginliğini artırmanın önemine işaret eder. Bu sayede öğrenciler daha aktif olacaklarından öğrenmenin kalitesi artacaktır. Görsel materyaller ve işitsel materyaller öğrenmeye birden fazla duyu organının katılmasını sağlarlar. Ayrıca farklı zekâ alanlarına hitap ederek öğrenmenin kalıcılığını artırırlar. Bu materyallerden biri de müziktir. Müzik, hem öğrencinin öğrenmede işe koştuğu duyu organlarını artırmakta hem de müzikal zekâ alanına hitap etmektedir. Çalışmada, müzik ile yaratıcı yazma arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Bunun için öğrencilerin yazılı anlatım başarıları incelenmiştir. Metin tamamlama yöntemiyle yapılan çalışmada değişik müzik türleri kullanılmıştır. Bu müzikleri dinleyen öğrencilerin tamamladıkları metinlerdeki yaratıcılıkları ve bu yaratıcılıkların müzikle ilişkileri incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Creative writing, which gains importance day by day in writing practices, is a writing approach that provides students avoid conventional expression, routine ideas and helps them write in an original content and style. By means of cretive writing, students improve their writing both cognitively and affectively. Due to the fact that each learner has his/her own different needs and interests, not every Turkish lesson must be taught similarly. Since, if students are kept in passive position in verbal lessons like Turkish, they feel distracted and the efficiency of the classroom atmosphere falls. This effects learning negatively. To prevent this situation, lessons must be made pleasurable with interesting materials and activities. Modern approaches in educational sciences like Gardner’s “Multiple Intelligence Theory” and Dale’s “Cone of Experience” points out the importance of enhancing the supporting material resources in lessons. Therefore, the quality of learning will rise because students become more active. Visual and audial materials enable more than one sense organs to take part in learning. Besides, they raise the permanence of learning by addressing to different intelligences. One of these intelligences is music. Music both increases the sense organs that students use learning and appeals to musical intelligence. In this study, the relationship between music and creative writing has been tried to be probed. For this, the success of students’ written expressions has been analysed. Different types of music have been used in the study that was carried out with text-completion technique, and the creativity of the texts and its relation with music which were completed by the students listening to those types of music, has been examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :