Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin ingilizce konuşma dersinin etkililiğine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Fırat Ü. Eğitim Fak., Eğt. Bil. Bölümü1, Ġnönü Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Konuşma, iletişimde önemli bir yer tuttuğundan, dört dil becerisi içerisinde üzerinde önemle durulması gereken bir beceridir. İngilizce derslerinin sınıf ortamı, kullanılan materyaller ve bütün süreç dâhil olmak üzere İngilizce konuşma becerisini geliştirici nitelikte olması önemlidir. Bununla birlikte, bu becerinin değerlendirilmesi de önemlidir. Avrupa Dil Portfolyosu bu duruma standart getiren, bireylerin dil öğrenmede deneyim ve bilgilerini kayıt altına alan bir dokümandır. Buna göre, bireylerin dil seviyeleri ortaya koyulurken faydalanılan standartlar Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde ele alınır. Bu çalışmanın amacı, İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık öğrencilerinin İngilizce konuşma becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma 150 hazırlık sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Avrupa Diller Ortak Çerçeve Programı ışığında hazırlanmış bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi ile varyans analizi kullanılmıştır. Bireylerin İngilizce konuşma becerilerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. İngilizceyi zorunlu ya da isteğe bağlı olarak alma açısından sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma becerisine ilişkin görüşlerinin farklılaştığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Speaking skill should be given special importance within the four language skills as it is an important aspect of communication. Therefore, the English education given should be in favor of developing the students' speaking skills, considering all of the process; including the materials used as well as the classroom context. Moreover, the evaluation aspect of speaking skill is another important point to consider. European Language Portfolio is a document which puts the standards for this aspect of education and files individual information in terms of their language experience and knowledge. Moreover, it uses the Common European Framework as a criterion for the language competence. The aim of this study is to determine views of students, who enrolled at English preparatory class at the School of Foreign Languages in İnonü University, towards their English speaking skill competency. The study was conducted on 150 preparatory school students. Data were collected through a questionnaire prepared considering the Common European Framework. Independent samples t-test and one way ANOVA were used to analyze the data. As a result, it was determined that students' views towards their English speaking skill did not differ in terms of gender and the high school type variables. Students' views on their speaking skills differed significantly in terms of taking English as compulsory or willingly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :