Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Y kuşaği turistlerin destinasyon imaj algilari üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
İstanbul Arel Üniversitesi1, Düzce Üniversitesi 2
Görüntülenme :
1101
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, kendinden önceki ve sonraki kuşaklardan farklı özellikler gösteren Y kuşağı turistlerin tatil yerlerine karar vermeleri üzerine destinasyon imajını oluşturan faktörlerin etkisini saptamak ve Y kuşağı turistlerin yapısal özellikleri ile destinasyon algıları arasındaki ilişkiyi inceleyerek söz konusu kuşak için destinasyon pazarlamasına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden yararlanılmış, İstanbul’da bu kuşağı temsil eden ve kota örnekleme yöntemiyle belirlenen 384 kişiyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde elde verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve Anova Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre destinasyon imajı katılımcıların cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ayrıca gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Diğer yandan, Y Kuşağı turistlerinin dinlenme, eğlenme ve yeni yerler görme isteği ile hareket ettikleri, kalite ve lüks bir tatili uygun fiyata arayan bireylerden oluştuğu söylenebilir. Turistik satın alma süreci birçok faktörün etkisiyle şekillenmektedir. Bu süreci etkileyen faktörlerden birisi de destinasyon imajıdır. En genel tanımıyla destinasyon imajı bireylerin bir yer hakkındaki genel algılarıdır ve bu algılar yaş, eğitim, gelir, kültür gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Geçmişte turistlerin destinasyon tercihleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda genel olarak turistlerin yaş, eğitim, kültür, gelir gibi özelliklerinin destinasyon imaj algıları üzerine etkileri incelenmiştir ancak farklı kuşakların destinasyon imaj algıları ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçların turizm pazarlamacılarına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

Özet İngilizce :

This study has been performed on the purposed of determining effects of the destination image composing factors on deciding to vacation resort of Y Generation tourists who show different characterists in comparison to the previous and the next generation, and making recommendations related to destination marketing for the generation by examining the relationship between destination perception and structural features of Y Generation tourist. In this study, questionnaire technique which is one the quantitative research method, were used and questionnaire study were made face to face with 384 people who were determined by quota sampling method and represent the generation in Istanbul. On analysis obtained from data were used descriptive statistics, t-test, and Anova analysis. According to results of research, destination image differs from depending on gender, level of educaiton, also income levels of participants. On the other other hand, it can be said that Y Generation tourists act at the request of seeing new places, leisure, and entertainment and are the individuals who look for quality and luxury holiday with affordable price. Touristic purchase process is shaped by many factors. One of the factors affecting this process is image of destination. The most generational definition about destination image is as an individual’s overall perception and these perceptions ınfluenced by many factors such as age, education, income and culture. There are several studies have been conducted about tourists’ perceptions of destination image in past and generally these studies about effects of tourists’ characteristics such as age, education, culture income to perception of destination image but there are no studies about different generations’ destination image perceptions. Therefore ıt’s thought that the results obtained from this study could contribute to the tourism marketers. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :