Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Kalite Algısı ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul Bölgesinde Bir Araştırma

Günümüzde gelişmekte olan rekabet koşullarına karşı bir değer yaratmak adına inovatif girişimlerde bulunan konaklama işletmeleri; çalışanlarının motivasyon seviyelerinin artırılmasıyla, hizmette verimlilik ve kalite düzeylerinin yükseltilebildiğinin farkına varmışlar ve hizmet içi eğitim tekniklerini bu kapsamda uygulamaya başlamışlardır. Araştırmamızda İstanbul ilinde yer almakta olan ve hizmet içi eğitimin verilmekte olduğu konaklama işletmelerinde kat hizmetleri departmanında çalışan personelin, hizmet içi eğitim kalite algısı ile işin kendisi ile ilgili motivasyon unsurları ve iş dışı motivasyon unsurları arasındaki ilişki, ayrıca bu ilişkinin gücü incelenmektedir. Hizmet içi eğitimin verilmekte olduğu saptanan iki adet konaklama işletmesinde 110 çalışana anket uygulanmış; hizmet içi eğitim kalite algısı ölçeği ile işin kendisi ile ilgili ve iş dışı motivasyon unsurları ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler faktör, korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ise hizmet içi eğitim kalite algısı ile işin kendisi ile ilgili motivasyon unsurları ve iş dışı motivasyon unsurları arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu saptanmıştır.

Relationship Between In-Service Training Quality Perception and Motivation Factors of Hospitality Businesses Housekeeping Employees: A Research In Istanbul Area

Hospitality businesses that establish innovative initiatives in order to create a value against competitive conditions that occur today, started implementing in-service training techniques by concluding the fact that an increase in motivations of employees result in a linear improvement in productivity and quality in services. In our survey, we examined the relationship and its power between in-service training and intrinsic job motivational factors and also between in-service training and extrinsic job motivational factors in hospitality businesses that apply in-service training programs in Istanbul area. Surveys were conducted on 110 housekeeping employees of two hospitality businesses’; scales of in-service training quality perception, intrinsic job motivational factors and extrinsic job motivational factors are being used. Data that was collected by this sample are analyzed by factor, correlation and regression analysis. Within the framework of the research it is concluded that there is a linear relationship between in-service training and intrinsic job motivational factors and also between in-service training and extrinsic job motivational factors

Kaynakça

AKINCI, Zeki (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz İ. İ. B. F. Dergisi, 4, 1-25.

AKSU, A. Akın (2005), “Defining Training Needs of Five-Star Hotel Personnel: An Application in the Antalya Region of Turkey”, Managerial Auditing Journal, 20(9), 945-953.

AKTAŞ, Ahmet (2002), Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Antalya: Azim Matbaa, 2. Baskı.

ALKIŞ, Hüseyin ve Yüksel ÖZTÜRK (2009), “Otel İşletmelerinde Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 212-236.

AYTAÇ, Tufan (2000), “Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Milli Eğitim Dergisi, 147, 66-69.

BİLGİN, Kamil Ufuk, AKAY, Aslı, KOYUNCU, H. Emre, ve E. Çetin HAŞAR (2007), Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, Ankara: TEPAV.

BOELLA, Michael J. ve Steven GOSS-TRUNER (2005), Human Resource Management in the Hospitality Industry: An Introductory Guide”, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

CLEMENZ, Candici E. (2001), Measuring Perceived Quality of Training in the Hospitality Industry, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University.

HAYES, David K. Ve Jack D. NINEMEIER (2008), Human Resources Management in the Hospitality Industry, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc..

HARRIS, Kimberley J. (1995), “Training Technology in the Hospitality Industry: a Matter of Effectiveness and Efficiency”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(6), 24-29.

İNCE, Özlem (2003), İş Tatminine Etki Eden Başlıca Faktörler ve Uygulamadan Bir Örnek, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KARABOĞA, Meral, (2007), Avcılar İlçesi Otaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Motivasyonlarının Çalışan (Öğretmen) Motivasyonu Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KORKMAZ, Sezer, TEMİZKAN, Saadet Pınar ve Rahman TEMİZKAN (2010), “Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolü ve Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 133- 149.

KOZAK, Meryem Akoğlan, (2011), “Otel işletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi”, 8. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

LUNDBERG, Christine, GUDMUNDSON, Anna ve Tommy D. ANDERSSON (2009), “Herzberg’s Two Factor Theory of Work Motivation Tested Empirically on Seasonel Workers in Hospitality and Tourism”, Tourism Management, 30, 890-899.

NICKSON, Dennis (2007), Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

OTTENBACHER, Michael (2008) “Employee Management and Innovation”. D. V. Tesone, A. Pizam, Handbook of Hospitality Human Resouces Management içinde, First Edition, Oxford: Elsevier Butterwort-Heinemann.

ÖRÜCÜ, Edip, KANBUR Engin ve KANBUR Aysun, (2007). Kamu Kuruluşlarında Verilen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Çalışanların Verimliliğine Etkisi”, Mevzuat Dergisi, Yıl 10, Sayı: 115, http://www.mevzuatdergisi.com/2007/07a/02.htm (12/11/2014).

ÖZTÜRK, Mustafa ve Süleyman SANCAK (2007), “Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri”, Journal of Yasar University, 2(7), 761-794.

ÖZTÜRK, Yüksel ve Hüseyin ALKIŞ (2011), “Konaklama İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmininin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 437- 460.

ÖZTÜRK, Yüksel ve Kadir SEYHAN (2005), “Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılmasında İşgören Eğitiminin Yeri ve Önemi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 121-140.

PEHLİVAN, İnayet (1997), “Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı Olarak Hizmet İçi Eğitim”, Amme İdaresi Dergisi, 30(4), 105-120.

PELİT Elbeyi ve ÖZTÜRK, Yüksel. (2010), “Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştirma” İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 43-72.

SEZGİN, E. Köksal ve Kurban ÜNLÜÖNEN (2011), “Mutfak Personelinin Hizmet İçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 3-16.

TAYFUN, Ahmet, PALAVAR, Karabey, ÇÖP, Serdar, (2010) İşgörenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 3-18.

USLU, Abdullah, KUTUKIZ, Doğan ve Hüseyin ÇEKEN (2013), “Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitimin Verimliliğe Etkisi”, Verimlilik Dergisi, 2, 101-116.

WALKER, John R. ve Jack E. MILLER (2010), Supervision in the Hospitality Industry: Leading Human Resources, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Sixth Edition.

WHILTELAW, Paul A., BARRON, Paul, BUULTJENS, Jeremy, CAIRNCROSS, Grant ve Michael DAVIDSON (2009), Training Needs of the Hospitality Industry, Australia: CRC for Sustainable Tourism.