Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada veriler, Arslan (2006) tarafından geliştirilen "Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği‟ kullanılarak toplanmıştır. Araştırma evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 215 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 135 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve scheffe testi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının cinsiyet ve bilgisayar sahibi olma değişkenlerine göre değişmediği ve öğrenim görülen sınıf düzeyi arttıkça bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumların arttığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to analyze attitudes of Turkish language teacher candidates towards Computer Assisted Education in terms of several variables. "The Attitude Scale Towards Computer Assisted Education", developed by Arslan (2006), has been used as a data collection instrument. The subjects of the research are 215 Turkish language teacher candidates studying at Ağrı İbrahim Çeçen University. The samples of the research are 135 randomly selected students. The statistical methods of frequency, percentage, standard deviation, t-test, one way variance analysis (ANOVA), and the scheffe test have been used in the data analysis section. As a result of the research, it has been determined whether the attitudes that Turkish language teacher candidates have towards Computer Assisted Education can change according to the students‟ gender and whether or not they possess a computer. Additionally, it has been determined that the higher the class level in which the students study, the more positive their attitudes will be towards Computer Assisted Education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :