Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tablet pc destekli türkçe öğretiminin temel dil becerilerine etkisini belirlemeye yönelik ölçek çalişmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretmen-MEB1
Görüntülenme :
923
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkçe dersinde tablet pc kullanımının temel dil becerilerine etkisini belirlemeye yarayan, geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Taslak ölçek oluşturma ve geliştirme sürecinde alan taraması yapılarak madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Öncül soru sayısı 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi taslak ölçekte, Türkçe dersinde tablet pc kullanımının temel dil becerilerine (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) etkisinin olup olmadığını belirlemeye yarayan maddeler yer almaktadır. Maddeler, Türkçe dersi öğretim programında belirlenen dil becerileri kazanımlarının soru kalıbına dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Taslak ölçek, Fatih Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Uşak İl Merkezi Yaşar Akar İlköğretim Okulu ile Bingöl İl Merkezi İMKB Fatih İlköğretim Okulu I. kademe 5. sınıfta öğretim gören 114 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Yapı geçerliliğini belirlemek için yapılan faktör analizi sonucunda 16 maddeden oluşan, faktör yükleri .50-.84 arasında, toplam varyansın % 56’sını açıklayan üç alt boyutu kapsayan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin 9’u olumlu, 7 tanesi olumsuz ifade içermektedir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri .85, Bartlett testi anlamlılık değeri .00 ve Cronbach-alpha iç tutarlılık” katsayısının ise .90 olduğu bulunmuştur. Yapılan literatür taraması sonucunda Türkçe dersinde tablet pc kullanımının temel dil becerilerine etkisini belirleme anlamında bir ölçeğin bulunmaması bir eksiklik olarak görüldüğünden, geçerlilik ve güvenirliği sağlanan bu ölçeğin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özet İngilizce :

In this study, the use of Turkish language course based on tablet pc is aimed to develop a valid and reliable attitude scale which determines the impact of language skills, In the process of creation and development of the draft scale, item pool was created and consulted experts with scaning. In 5-point Likert- type scale which has the number of questions the premise of the draft 20 item, the use of tablet pc basic language skills in Turkish language course (reading, listening, speaking and writing) contains substances to determine whether there is an effect. Substances, were obtained by transforming the pattern of language skills achievements into question that were determined in Turkish curriculum. Draft scale was applied to 114 students studying at year 5 of Uşak City Center of Yaşar Akar and Bingol City Center IMKB Fatih Elementary School of which were selected as pilot area of Fatih Project. Content validity of the scale were based on expert opinion. As a result of factor analysis to determine the validity of the structure consisting of 16 items, factor loadings .50 - .84 between the three dimensions of explaining covering 56% of the total variance were obtained from a scale. 9 of the scale items were positive, 7 of them contains negative expression. Kaiser-Meyer-Olkin value of the scale was .85, .00 and the Bartlett test of significance value of the Cronbach's alpha internal consistency coefficient was found to be .90. As a result of the review of the literature to determine the impact of language skills in Turkish language course based on the use of tablet pc in the sense of being seen as a lack of scale, lack of validity and reliability of this scale provided is thought to contribute to the field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :