Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarinin, okul yöneticilerinde olmasi gereken demokratik tutum ve davranişlara ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin işlevlerinden biri çocuğun kişiliğini oluşturma ve geliştirmedir. Bu işlemin son amacı çocuğa öncelikle demokrasinin gereksinim duyduğu özgür düşünebilen, hareket edebilen yurttaşlık kimliği kazandırmaktır. Çocuğa bu kimliği kazandırmada öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Özellikle demokratik birey yetiştirmeyi temele alan sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin sorumluluğunu bir kat daha arttırmaktadır. Eğitim fakültelerinde de öğrenim gören öğretmen adaylarının bu bilinçle yetiştirilmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinde olması gereken demokratik tutum ve davranışların sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Okullarda demokratik bir yönetim biçimi, idarecilerde demokratik kişiliklerin var olmasına dayanır. İdarecilerde olması gereken demokratik kişilik, okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramının uygulandığı ülkemizdeki her eğitim kademesinde görev yapan yönetici veya idareci vasfını taşıyan bireylerin her türlü davranışı okulda yer alan bireyler için model teşkil edip, bireylerin okula bakış açısı üzerinde etkili olmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinde olması gereken demokratik anlamdaki niteliklerin değerlendirilmesi çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışma da nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, çalışma sonucunda elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilip, elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, okul yöneticilerinde olması gereken demokratik tutum ve davranışlara ilişkin görüşleri, yedi maddelik yapılandırılmış görüşme formuyla belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır.

Özet İngilizce :

One of the functions of education to create and develop the child's personality. The purpose of this process is the last child needs free thinking primarily of democracy, civic identity that can move to win. This is a great role for teachers in gaining the identity of the child. Teachers of social studies, especially on the base of democratic responsibility of the individual to raise an extra layer increases. That teacher candidates studying at faculties of education must be grown in this awareness. The purpose of this study, school managers working in primary schools should be in accordance with democratic attitudes and behaviors to evaluate the opinions of social studies teachers. Schools in a democratic form of government, the executive is based on the existence of democratic personalities. Administrators need to be a democratic personality, attitudes and behaviors affect school administrators. Constructivist learning theory is applied in our country who work each educational level behavior of all kinds of individuals who qualify as an administrator or administrator at the school as a model for the individuals and the individuals point of view are effective on the school. Social studies teachers' views of school managers should be in line with the study of democratic sense is the basis of assessment of qualifications. Qualitative research methods were used in the study, the data obtained as a result of work will be analyzed by content analysis technique, the obtained data are digitized. Social studies teachers, school managers should have views on democratic attitudes and behavior, the seven-item structured interview form was determined. Open-ended questions in the interview form prepared by expert opinion. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :