Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin ilkokuma ve yazma öğretimi dersine ilişkin tutumlarinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

İlkokuma ve yazma öğretimi ile bireylerin okumanın temel becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu beceriler anlama, düşünme ve karar verme gibi zihinsel beceriler olarak ifade edilebilir. Öğrencilere bu becerileri etkin biçimde kazandırmada sınıf öğretmeninin sorumluluğu büyüktür. Gelecekte ilkokuma ve yazma öğretimi yapacak olan sınıf öğretmeni adaylarının bu alanda yetkin biçimde yetiştirilmeleri etkili ilkokuma ve yazma öğretimini sağlamada önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin olumlu tutum taşımaları gelecekte bu alanda daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmeni adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırma ile öğretmen adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri üniversiteye göre değişip değişmediği ortaya konmuştur. Bu araştırmanın çalışma grubunu yedi farklı üniversitenin Sınıf Öğretmenliği programı 3. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Arslan ve Aytaç (2010) tarafından geliştirilen İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersine yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Beşli Likert tipindeki ölçek 19 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi, varyans analizi, Kruskal-Wallis H, Scheffe ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeni açısından isteklilik ve gereklilik alt boyutlarında kadın öğretmen adayları lehine farklılık belirlenirken, ilgi alt boyutunda öğretmen adaylarının tutumları farklılaşmamıştır. Üniversite değişkeni açısından ise isteklilik, ilgi ve gereklilik alt boyutlarında öğretmen adaylarının tutum puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğretmen adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersine yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri ve bu dersin etkili biçimde yürütülebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 

Özet İngilizce :

 The aim of teaching primary reading and writing is to help students gain basic skills of reading. These are the cognitive skills such as understanding, thinking and decision making. Classroom teachers have great responsibility to help the students gain these skills effectively. Training competent prospective classroom teachers, who will teach primary reading and writing in the future, will play important role to realize effective teaching of primary reading and writing. In this context, positive attitudes of prospective classroom teachers toward teaching primary reading and writing will make them more successful in the process of teaching primary reading and writing in the future. The aim of this study is to determine prospective classroom teachers’ attitudes toward Teaching Primary Reading and Writing course. We aimed to see if students’’ attitudes toward Teaching Primary Reading and Writing course differed in terms of gender and university variables. The research group consisted of third grade students enrolled at Classroom Teaching Program of seven different universities. Data were collected through Teaching Primary Reading and Writing Course Scale developed by Arslan ve Aytaç (2010). The five-point Likert-style scale included 19 items. Mean score, standard deviation, independent samples t test, variance analysis, Kruskal-Wallis H, Scheffe and Mann Whitney U tests were utilized to analyze the data. With the study, it was determined that students’ attitudes differed in willingness and necessity subscales in favor of females but no statistically significant difference was found in terms of interest subscale between male and female students. Statistically significant differences were observed among the attitude scores of the students toward Teaching Primary Reading and Writing course in terms of willingness, interest and necessity subscales related to university variable. Based on the research results, some recommendations are offered for the students to develop positive attitudes toward Teaching Primary Reading and Writing course and to conduct the course effectively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :