Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarina yönelik tutumlari

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1
Görüntülenme :
859
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum düzeyi belirlenmiş ve hesaplanan tutum puanları; cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve alan bilgisi gibi farklı değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Karabük ili Merkez ilçesindeki 3 ortaöğretim okulunda öğrenim gören 478 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Günümüz Dünya Sorunları Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 15 istatistik programı ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları olumlu ve yüksek düzeyde bulunmuştur. Çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran küresel sorunlara karşı daha duyarlı oldukları belirlenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının, çalışma kapsamında sınıf düzeyi değişkenine göre 10. sınıfların lehine olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının okul türü ve alan bilgisi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği sonucuna da ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında; erkek öğrencilerin dünya sorunlarına daha duyarlı ve katılımcı olmalarını sağlayacak etkinlikler yapılması gerektiği ve küresel boyuttaki bu sorunlar yaş gruplarına göre sınıflandırılarak, farklı seviyelerde sarmal biçimde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca, dünya sorunlarına olumlu tutum geliştirmede aile, çevre, okul ve medyanın etkisini belirleyen çalışmaların yapılması, tespit edilen olumsuz etkenlerin bertaraf edilmesinde yararlı olabileceği belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is put forward the secondary school students’ attitude level towards contemporary world issues by means of this study, and calculated attitude points have evaluated in terms of various variables such as gender, grade level, school type and subject area knowledge. The study group of the research is 478 secondary school students who attend 3 different schools in Central district of Karabuk province during the 2012-2013. In the study, general screening model is used. “An Attitude Scale Intended for Contemporary World Issues” is used as the data collection tool. The data obtained in the research is analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, t-test and one way variance analysis (ANOVA) with SPSS 15 statistical program. According to the findings of the research, it is found that the attitudes of secondary school students were positive and at the high level towards contemporary world issues. In the study, it is determined that girls have more positive attitudes towards global issues than boys do. The research students’ attitudes towards contemporary world issues indicated significant difference according to grade level and in favour of tenth grade. In addition, it is inferred that participant students’ attitudes towards contemporary world issues do not show significant difference according to gender and grade level. In the light of obtained information, it is emphasized that various activities must be performed in order to make boy students more sensitive and more affiliative towards the world issues. And these issues in global dimensions must be elaborated spirally in different levels by classifying according to age groups. Besides in the research, it is suggested that new studies must be conducted to put forward influences of the families, environment, school, and media on positive attitude development intended for world issues; and therefore, it is stated that would be helpful to eliminate negative agents which will be detected. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :