Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim müzik dersine yönelik başarı testinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güz.San.Eğt.Böl.Müzik Eğt.A.B.D1, Bilim Uzmanı, MEB, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi, Samsun2
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

Genel müzik eğitiminin verildiği ortaöğretim kurumlarında müzik derslerinin planlanması, programlanması, yapılandırılması, çeşitli açılarından düzenlenip geliştirilmesi ve bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin elde etmeleri beklenen kuramsal bilgilere ne derece ulaştıkları belirlenmelidir. Müzik kuramları eğitiminin ortaöğretim aşamasında kapsamca genişlemesi ve ilerlemesi göz önüne alındığında müzik derslerinde öğrencilerin bilişsel becerilerinin ölçülmesinin önemi belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Bu nedenle, müzik derslerine yönelik akademik başarı testlerinin geliştirilmesinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaöğretim düzeyinde müzik dersi alan öğrencilerin kazanmaları hedeflenen temel müzik bilgilerini ölçmeye yarayan, geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış bir başarı testi geliştirmektir. Kapsam geçerliği için uzman görüşlerine başvurulan ölçme aracının güvenirliği için başarı testi içerisindeki maddelerin çoktan seçmeli olması ve 1-0 madde yapısı göstermesi nedeniyle KR-20 iç tutarlılık katsayısı kullanılmış madde güçlük indeksi ile madde ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Bu analizler için ITEMAN analiz programından yararlanılmıştır. Buna göre, ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri sırasıyla 0,411 ve 0,384 olarak belirlenmiştir. Uzman görüşleri ve madde analizi sonunda 25 maddeye indirgenen başarı testinin geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Güvenirlik çalışmaları 180 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçme aracının KR-20 güvenilirlik katsayısı 0,76 bulunmuştur. Sonuç olarak Ortaöğretim Müzik Dersi Başarı Testi’nin, ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersindeki akademik başarılarını ölçmede kullanılabilecek yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip bir ölçek olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In the scope of planning, programming, configuration, development of music lessons in secondary education institutions, where general music education is trained, and their assessment in accordance with an integral point of view, it should be determined what extent the students reach the expected theoretical knowledge. The importance of measuring cognitive skills of students in music lessons shows up distinctly, when scope enlargement and progress of music theories education in secondary education level is considered. For this reason, the necessity for developing academic success tests in music lessons comes to the forefront. This research aims at developing an achievement test with validity and reliability work to measure the basic music knowledge targeted for secondary education students taking the music course to gain. For the content validity, expert opinion was requested; and due to the fact that the items in the test were designed in the form of multiple-choice and that it was in the 1-0 item structure for the reliability of the measurement tool, KR-20 internal consistency coefficient was used, items’ distinctive indices were calculated through item difficulty index. The ITEMAN analysis programme was employed for those analyses. Accordingly, averaged item difficulty and distinctiveness indexes have been determined as, respectively, 0,411 and 0,384. At the end of specialist opinions and item analysis, it’s been specified that the validity of success test, which has been reduced to 25 articles, is high. The reliability work was conducted with 180 students. In consequence, the KR-20 reliability coefficient for the measurement tool was found to be 0.76. To conclude, it was found that the secondary education music course achievement test was a scale with sufficient level of validity and reliability which could be used to measure the secondary education students’ academic achievement in the music course.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :