Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanimina yönelik yaşamiş olduklari sorunlar ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
891
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi 2011 yılından itibaren ülkemiz ortaöğretim kurumlarında da yerini almaya başlayan etkileşimli tahtaların genel olarak öğrenme-öğretme sürecine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Ancak, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yönünü belirleyen teknolojinin amaca uygunluğunu ve sürdürebilirliğini yine onu kullananlar belirlemektedir. Bu durumda yeni teknolojinin uygulanabilirliği, toplumun yapısına ve zamana bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu değişimin olumlu yönde gelişmesi için uygulamadaki sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımı sırasında karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma geleneği içinde yer alan durum incelemesi deseninde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında görev yapan etkileşimli tahtaları aktif olarak derslerinde kullanan farklı branş öğretmenleri (f=77) ve öğrencileri (f=409) oluşturmuştur. Araştırmada açık uçlu araştırma soruları ile elde edilen veriler, tümevarımsal kodlama tekniği, frekans analizi ve betimsel içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmada yapılan analizler sonucunda öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahtalara ilişkin sorunları; öğrenme-öğretme sürecinde yaşanan sorunlar, donanıma yönelik sorunlar, yazılıma yönelik sorunlar, içeriğe yönelik sorunlar, ergonomi ve sağlık açısından yaşanan sorunlar olmak üzere beş alt boyutta ele aldıkları ve bu doğrultuda çözüm önerileri sundukları belirlenmiştir. Etkileşimli tahtalara yönelik öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunların başında derslere uygun materyal bulunamaması, kısıtlamaların (yazılım, içerik ve internet) etkin kullanımı sınırlandırması, kullanıma yönelik yetersiz bilgi ve becerilere yönelik tedbir alınamaması ve fiziksel ortamdan kaynaklı sorunlar yer almaktadır. Yaşanan sorunlara ilişkin katılımcıların öne çıkan çözüm önerileri ise; öğretmen ve öğrencilere yönelik kapsamlı eğitimler verilmesi gerektiği, uygun ders materyalleri geliştirilmesi gerektiği, yazılım ve internete yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiği, yaşanan donanımsal ve yazılımsal sorunların kısa zamanda çözülmesi gerektiği şeklindedir.

Özet İngilizce :

Interactive boards, which, as in many developed countries, have begun to take its place since 2011 in higher education institutions of our country, are supposed to contribute positively to the process of teaching-learning in general. However, technology, fixing its direction in line with social needs, its fitness for purpose and sustainability are determined by those who make use of it. In this case, applicability of new technology changes in accordance with the social structure and date. Determining the problems during the implementation and taking necessary measures accordingly are of vital importance for the improvement of this change in a positive way. In this study which was carried out in this direction, it is aimed to determine the problems that are encountered by the teachers and students of high education institutions while using interactive boards and to develop solution suggestions for these problems. The study carried out for this purpose has been designed on a case study basis which takes place in qualitative research tradition. Study group for this research is composed of higher education trainers from different branches (f=77) actively using interactive boards in the lectures and their students (f=409) in the academic term of 2012-2013. Data obtained by open-ended questionnaire during the research has been analyzed and interpreted by inductive encoding technique, frequency analysis and descriptive content analysis. As result of the analysis carried out in this research which was performed in this direction, it has been seen that teachers and students evaluate the problems related with interactive boards under the following five sub-dimensions and present solution suggestions accordingly: problems encountered during learning-teaching process, problems related with hardware, problems related with software, problems related with the context, problems in view of ergonomics and health. On top of the problems faced by teachers and students in terms of using interactive boards are the unavailability of materials suitable for lectures, limits on the efficient use caused by the restrictions (software, context and internet), lack of precautions against insufficient knowledge and skills as regards usage, and problems relating to physical environment. Leading solution alternatives suggested by the participants as regards the problems are; needs for comprehensive training of teachers and students, needs for developing appropriate lecture materials, needs for lifting restrictions on software and internet, needs for a fast solution for the existing hardware and software problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :