Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin coğrafya dersinde hazır bulunuşluluk düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; coğrafya öğretmenlerinin, öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerinin coğrafya eğitim-öğretim sürecinde ne tür bir etkiye sahip olduğu konusundaki görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep il merkezinde görev yapmakta olan 17 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Görüşme yoluyla elde edilen veriler betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerinin hazır bulunuşluluklarının Anadolu liselerinde yeterli düzeyde olduğu, düz ve meslek lise türlerinde ise istenen düzeyden düşük olduğu saptanmıştır. Hazır bulunuşluluk düzeyinin yetersizliğin nedenleri; öğrenci, veli, çevre, sınıf, sınıf mevcudu, araç-gereç ve yönetici kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to reveal views of geography teachers about students' readiness level's influence on geography education process. A semi-structured interview technique as one of qualitative research methods was utilized in this study. Sample of the study consisted of 17 geography teachers that work in schools of Gaziantep city centre. From interviews extracted data was analysed by descriptive and content analysis. As a result of the research it has been determined that, as student readiness level at Anatolian Highschools are at sufficient level, its counterpart on normal and vocational high schools is lower then expected. The main reasons of the lowness of the student readiness level was determined as student, parent, environment, class, class size, tools and administration based reasons. From the point of the research there has been made some suggestions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :