Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Molla câmî nin yûsuf u züleyhâ sının bilinmeyen iki türkçe şerhi

Yazar kurumları :
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Klâsik dönem İran şiirinin son temsilcisi kabul edilen Molla Câmî, manzum ve mensur eserleri ile Türk şair ve yazarlarınca örnek alınmış; onları çeşitli bakımlardan etkilemiş, eserlerinin pekçoğu Türkçeye tercüme edilmiş bir şahsiyettir. Onun yedi mesneviden meydana gelen Heft Evreng'inde yer alan Yûsuf u Züleyhâ da Türkçe tercümesi ve şerhi yapılmış eserlerindendir. Bu yazıda, Arap, Fars ve Türk edebiyatında mesnevi konusu üzerinde kısaca durulduktan sonra Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kaleme alınmış Yûsuf u Züleyhâlar hakkında genel bir bilgi verilecek daha sonra da Câmî'nin Yûsuf u Züleyhâ'sının bugün Şem'î'ye ait olarak gösterilen iki Türkçe şerhinin aslında Şem'î'ye ait olmadığı ispatlanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The last representative of the classical era Iranian poetry, Molla Cami is an influential person over Turkish poets. Most of his works have been translated to Turkish. Mesnevî of "Yûsuf u Züleyha" in Molla Câmî's book, Heft Evreng composed of seven mesnevîs has also been commented on and translated into Turkish. This essay first provides general information about mesnevies in Arabian, Persian, and Turkish literature, then examnines two Turkish commentaries on "Yûsuf u Züleyhâ" which have been wrongly associated to Şem'i.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :