Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Misir ve türkiye 6. sinif sosyal bilgiler öğretim programlari karşilaştirmasi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, Marmara Üniversitesi 2
Görüntülenme :
851
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası hoşgörünün geliştirilmesi için ülkeler arası karşılaştırmalı eğitim çalışmaları yapmak son derece mühimdir. Bu çalışmada söz konusu karşılaştırma için Mısır seçilmiştir. Mısır Türkiye gibi Ortadoğu’nun mühim ülkelerinden biridir. Çalışmanın temel problemi Mısır Arap Cumhuriyeti’nde 2007–2008 senesinde geçerli olan sosyal bilgiler öğretim programı ile ülkemizde 2005 senesinde uygulamaya konulan 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma modeline dayalı doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Mısır’da 2007–2008 öğretim senesinde uygulanan 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile Türkiye’de 2007-2008 öğretim senesinde uygulanan 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler doküman analizi tekniğine uygun olarak toplanmıştır. Sosyal bilgiler öğretim programları betimsel analize tabi tutulmuştur. Programların amaçları, vizyonları, içerikleri, yapıları, eğitim ve değerlendirme durumları incelenmiş, bu hususlardaki benzerlik ve farklılıklara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki programın amaçlarının, Mısır’dakinin aksine, 1. kademe ve 2. kademe için bütünleşik olduğu, bunun programın bütünlüğünü ve sürekliliğini gösterdiği; Türkiye’de genel amaçlar içerisinde Mısır’da olduğu gibi teoloji, yöntem bilim ve ekolojiye yönelik ayrı ayrı amaçlar bulunmadığı, Türkiye programının zenginlik, kapsam genişliği ve geçerliği bağlamında Mısır’a göre daha kuvvetli olduğu, Türkiye vizyonunda Mısır’daki gibi dinî bir vurgu bulunmadığı, Türkiye’de eğitim durumları bakımından öğrenci merkezli yaklaşımın benimsendiği, Türkiye’de Mısır’dakinin aksine süreci ölçmeye yönelik çoklu ve alternatif değerlendirme yöntemleri uygulandığı anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

For the development of internatioanal tolerance, making comparative educational studies are so important. In this study Egypt is selected for comparison with Turkey. Egypt is one of the most important countries of Middle East, like Turkey. The main problem of this research is to identify the similarities and differencies between social studies curriculum that is applied in the Arap Republic of Egypt in the year of 2007-2008 and which is put in to practice in Turkey in the year of 2005. The qualitative research procedures followed in order to carry out this investigation, and also the document analysis techniques are applied based on the qualitative research models. Purposive Sampling was preferred. The sixth grades’ social studies curriculums that was applied in Egypt and Turkey in 2007-2008 were samples. Datas were collected in accordance with document analyse technique. Social studies curriculums were subjected to a descriptive analyse. Goals, visions, contents, structures, training situations and evaluation situations of curriculums were examined and stated similarities and differencies about them. According to research findings, the research results obtained are as follows: Aims of Turkeys’ curriculum is entegrated for primary and secondary stages in contrast to Egypts’ curriculum. This result shows the integrity and continuity of the curriculum. There is no aim about teology, methodology and ecology in general aims in Turkey, respectively, as in Egypt. Turkeys’s curriculum is stronger than Egypts’ in the context of width of scope and adequacy. There is no religionic emphasis in Turkeys’ vision as in Egypt. Student-centered approaches are adopted in terms of educatioanl attainment in Turkey. It is understood that multiple and alternative evaluation methods are applied to measure process in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :