Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli kütüphanede kayıtlı bulunan bir şiir mecmuası üzerine

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Divan edebiyatı, altı yüz seneyi aşkın ömrü ve yayılmış olduğu geniş coğrafî sahada, sayısı tam olarak tespit edilememiş çok sayıda değerli şairi ve kıymetli eseri kültür dünyamıza sunmuştur. Edebiyat tarihimizin asırlar boyunca devam eden bu güçlü edebî geleneğine ait eserlerin bir kısmı ilim adamları tarafından günümüz insanının okuyup anlayabileceği duruma getirilmişken aynı devre ait birçok edebî mahsul, hâlen üzerinde çalışma yapılmasını beklemektedir. Söz konusu eserlerden biri de -divan edebiyatının birincil biyografik eserleri durumundaki tezkirelerle birlikte- edebiyat tarihimizin yardımcı kaynakları arasında yer alan mecmualardır. İçlerinde belli konularda kaleme alınmış yazılar veya şiirlerin bulunduğu bazı mecmualar, tertip eden kimsenin şahsî sanat/şiir zevkini yansıtmanın yanında oluşturuldukları devrin edebî ve kültürel yönlerini de aksettirirler. Bu çalışmada, Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 2713 arşiv numarası ve Mecmu‘a-i Eş‘ar başlığıyla kayıtlı bulunan, yüzyılı tam ve kesin olarak tespit edilemeyen bir şiir mecmuası incelenmiştir. Söz konusu mecmua; Fuzûlî, Hayâlî, Bağdatlı Rûhî, Hatâyî gibi divan edebiyatı ve Kaygusuz Abdal, Âşık Ömer gibi halk edebiyatı geleneğine mensup şairler tarafından kaleme alınmış ve bazıları şairlerin yayımlanmış divanlarında yer almayan veya birtakım farklılıklar gösteren çeşitli manzumeleri ihtiva etmektedir. akalede, şimdiye dek üzerinde herhangi bir akademik veya popüler çalışma yapılmamış olan ve tarafımızdan belli bir şablon dâhilinde incelenen Mecmu‘a-i Eş‘ar isimli şiir mecmuasını ilim âleminin istifadesine sunmak amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Divan Literature, in its lifetime which exceeds six hundred years and on a large area which has spread out, has presented numerous well respected poets and important works whose number couldn’t be determined exactly to our cultural world. Although some of the works of our literature of history, which belong to this substantial tradition of our literature in question which has continued for centuries, were turned into a form by scientists that modern man can understand, many works that belong to this period are still waiting for being studied as well. Some of the works in question are the journals which take place among the supplementary resources of the history of literature together with the collection of biographies which are in the position of biographical work in Divan literature. Some journals in which writings or poems having been written about certain subjects take place reflect the literary and cultural sides of the period in which they were created in addition to reflecting the personal artistic/ poetical pleasure of the person who organized. In this study, a poetry journal, which is registered with the archive number of 06 Mil Yz A 2713 and the title of Mecmu’a-i Eş’ar in the National Library and whose century can not be determined exactly and certainly, has been researched. The journal in question was written by the poets such as Fuzûlî, Hayâlî, Bağdatlı Rûhî, Hatâyî who belong to Divan literature and Kaygusuz Abdal, Âşık Ömer who belong to the tradition of folk literature and some of them include various poems which don’t take place in published divans of the poets or show several differences. In the essay, it is aimed at presenting the poetry journal called Mecmu‘a-i Eş‘ar on which there has been no academic or popular study till now and which has been researched within a certain pattern by us to the use of the scientific world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :