ÜLKELERE GÖRE İŞE İLİŞKİN DEĞERLERİN İNCELENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KAZAK, RUS VE TÜRK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öz Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerde yaşayan insanların işe ilişkin değerlerinin birbirlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye çalışmak; cinsiyetin bireylerin işe ilişkin değerleriyle ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirket çalışanlarının işe ilişkin değerlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma, bu ülkelerde görev yapan 171 çalışanı kapsamaktadır. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak Dov Elizur’un “İş Değerleri Anketi” kullanılmıştır. Farklı ulusal kültürlerden gelen bireylerin işe ilişkin değerlerinin birbirinden farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi, cinsiyetin bireylerin işe ilişkin değerlerle ilişkisini ortaya koymak amacıyla ise T-testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, Türk ve Kazak katılımcıların, sahip oldukları işe ilişkin değerler bakımından birbirlerine benzediklerini ancak Rus katılımcılarından önemli ölçüde farklılaştıklarını ve Rusların işe ilişkin değerlere Türk ve Kazak katılımcılarından daha az önem verdiklerini ortaya koymuştur. Bulgulara göre Ruslar işlerinde en çok iş arkadaşları ile uyum içinde olmaya ve fiziki koşullara önem verirlerken, Türkler işleri ile övünebilmeyi, Kazaklar ise yaptıkları işin ilgi çekici olmasını, sorumluluk almayı ve bilgi ve becerilerini işyerinde kullanmayı birinci derecede önemsemektedirler. Çalışmada ayrıca katılımcıların cinsiyetleri ile işe ilişkin değerleri arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular literatürde daha önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

A COMPARATIVE STUDY OF WORK RELATED VALUES AMONG KAZAKH, RUSSIAN AND TURKISH EMPLOYEES IN TEXTILE SECTOR