Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konuşma becerisinin türkçe öğretmenleri tarafından kullanılabilirliğine ilişkin türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, normal ve ikinci öğretimde okuyan Türkçe öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin, staj okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerilerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel yönteme göre desenlenmiştir. Araştırmada olasılık dışı (amaçlı) örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe öğretmeni adaylarının, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile staj okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerisini kullanabilirliğine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın evrenini Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği son sınıfta okuyan Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubundan (çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen) seçilen 39 öğrenciye yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu konuşma becerisinin; beden dili, hitap, konuşmanın içeriği ve konuşmanın dokusu ve örüntüsü boyutları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu boyutlar belirlenirken ilgili alan yazını dikkate alınmış ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada verilerin analizinde, içerik analizi yapılıp kodlar ve temalar oluşturulmuştur.Araştırma sonucunda normal ve ikinci öğretim Türkçe öğretmeni adaylarının çoğunluğu konuşmanın hitap boyutunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, öğretmenlerin sözcük dağarcıklarının yeterli olmamasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında sözcük dağarcığı yetersizliğinde yapılan içerik analizi sonucunda kısıtlı sözcük dağarcığı, yerel ağız, tekrar kelimeler, yetkin olmama, kitap okumama, kitaptaki sözcükle yetinme, derse hazırlıksız gelme, ders kitabına bağlılık, etkisiz anlatım, düzensiz anlatım, kılavuz kitaba göre anlatım, disiplinsizlik şeklinde olumsuz kodlara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this qualitative study is to investigate fourth grade Turkish Teaching Department Students’ (both normal and evening education) views regarding Turkish Teachers’ speaking skills. Convenient sampling method was used for qualitative data. Prospective teachers’ views on Turkish teachers’ using speaking skills were explored using a semi-structured interview form. Target population of the study is fourth grade students enrolling Turkish Teaching department at Kafkas University. In the qualitative dimension of the study, 39 volunteer students were conducted a semi-structured interview form. When semi-structured interview form was prepared, body language, appeal, the content of speech and texture and pattern of speech were considered by us. The qualitative data were analyzed creating codes and themes using content analysis methods. As a result of this study, the majority of Turkish teacher candidates agree with the idea that Turkish teacher's appeal is good. Also, students reported that teachers have trouble due to lack of sufficient words. In addition to the content analysis of the vocabulary of failure showed some negative codes such as; limited vocabulary, local dialects, words again, not being competent, not reading books, sufficiency of words in the book, coming to class unprepared, textbooks commitment, ineffective narration, uneven narration, according to the teacher book narration, indiscipline.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :