Rusya’nın Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı (2002-2016)

Öz Rusya Türkiye’ye yönelik turizm talebinde en önemli ülkelerden biridir. Bu nedenle, çalışmanın temel amacı Rusya’nın Türkiye’ye yönelik turizm talebi üzerinde etkili olan faktörlerin ampirik olarak araştırılmasıdır. Turizm talebini açıklamak amacıyla, Rusya’ya ait gelir, Türkiye’de turizm fiyatları, alternatif turizm bölgesi (Yunanistan) turizm fiyatları ve uçak krizi dummy değişkeninin olduğu bir takım makroekonomik değişken kullanılmaktadır. Analiz 2002-2016 dönemini kapsamakta ve çeyrek dönemlik veriler kullanılmaktadır.  Çalışmada sınır testi ve ARDL yaklaşımı kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, gelir ve alternatif turizm bölgesi fiyat değişimleri kısa ve uzun dönemde pozitif etkiye sahiptir. Turizm fiyatları ise yalnızca kısa dönemde negatif etkiler ortaya çıkarmaktadır. Uçak krizi ise kısa dönemde önemli düzeyde negatif bir etkide bulunmaktadır.  

Kaynakça

Akis, S. (1998). A Compact Econometric Model of Tourism Demand for Turkey. Tourism Management, 19(1), 99–102.

Algieri, B. (2006). An Econometric Estimation of the Demand for Tourism: The Case of Russia. Tourism Economics, 12(1), 5–20.

Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 1–30.

Aydın, A., Darıcı, B., & Taşçı, H. M. (2015). Uluslararası Turizm Talebini Etkileyen Ekonomik Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 45, 143–177.

Crouch, G. I. (1994). The Study of International Tourism Demand: A Review of Findings. Journal of Travel Research, 33(1), 12–23.

Demir, E. (2015). Rusya’nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri. 22 Ekim 2017, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_15_2015.pdf

Dritsakis, N. (2004). Cointegration Analysis of German and British Tourism Demand for Greece. Tourism Management, 25(1), 111–119. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00061-X

Dünya Turizm Örgütü. (2016). Tourism Highlights 2016. 22 Ekim 2017, http://www2.unwto.org/

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi. (2015). 22 Ekim 2017, https://www.wttc.org/

Eurostat. (2017). 15 Eylül 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

F.Witt, S., & A.Witt, C. (1995). Forecasting Tourism Demand: A Review of Empirical Research. International Journal of Forecasting, 11(3), 447–475.

Furmanov, K., Balaeva, O., & Predvoditeleva, M. (2012). Analysis of Tourist Flows from Russian Federation to the Countries of European Union. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(1), 1–24.

Görmüş, Ş., & Göçer, İ. (2010). The Socio-Economic Determinant of Tourism Demand in Turkey: A Panel Data Approach. International Research Journal of Finance and Economics, (55).

Güven, S., & Mert, M. (2016). Panel Cointegration Analysis of International Tourism Demand : Sample of Antalya. The Online Journal of Science and Technology, 6(2), 68–78.

Habibi, F. (2015). Iranian Tourism Demand for Malaysia: A Bound Test Approach. Iranian Economic Review, 19(1), 63–80.

Habibi, F., Rahim, K. A., & Chin, L. (2008). United Kingdom and United States Tourism Demand for Malaysia:A Cointegration Analysis. Munich Personal RePEc Archive Paper No:13590, 19 Ağustos 2017, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13590/.

Halıcıoğlu, F. (2004). An ARDL Model of Aggregate Tourism Demand for Turkey. Global Business and Economics Review, (Anthology), 614–624.

Hanly, P., & Wade, G. (2007). Modelling Tourism Demand - An Econometric Analysis of North American Tourist Expenditure in Ireland, 1985-2004. Tourism Economics, 13(2), 319–327.

Ibrahim, M. A. (2011). The Determinants of International Tourism Demand for Egypt: Panel Data Evidence. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 30, 50–58.

İçöz, O., Var, T., & Kozak, M. (1998). Tourism Demand in Turkey. Annals of Tourism Research, 25(1), 236–240.

Kaplan, F., & Aktas, A. R. (2016). The Turkey Tourism Demand: A Gravity Model. The Empirical Economics Letters, 15(3), 1681–8997.

Kaya, A. A., & Canlı, B. (2013). Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri : Panel Veri Yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 43–54.

Keskin, N. (2008). Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Ketenci, N. (2010). Cointegration Analysis of Tourism Demand for Turkey. Applied Econometrics and International Development, 10(1).

Kusni, A., Kadir, N., & Nayan, S. (2013). International Tourism Demand in Malaysia by Tourists from OECD Countries: A Panel Data Econometric Analysis. Procedia Economics and Finance, 7(13), 28–34. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00214-1

Lim, C. (1997). An Econometric Classification and Review of International Tourism Demand Models. Tourism Economics, 3(1), 69–81.

Lim, C. (1999). A Meta-Analytic Review of International Tourism Demand. Journal of Travel Research, 37(3), 273–284.

Mariyono, J. (2017). Determinants of Demand for Foreign Tourism in Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(1), 82–92.

Mervar, A., & Payne, J. E. (2007). Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian Destinations: Long-Run Elasticity Estimates. Tourism Economics, 13(3), 407–420. https://doi.org/10.5367/000000007781497764

Muñoz, G. T. (2007). German Demand for Tourism in Spain. Tourism Management, 28(1), 12–22.

OECD. (2017). Veriler. 22 Eylül 2017, https://data.oecd.org/

Ouerfelli, C. (2008). Co-integration Analysis of Quarterly European Tourism Demand in Tunisia. Tourism Management, 29(1), 127–137.

Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Pesaran, M. H., Yongcheol, S., & Smith, R. J. (2001). Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.

Rusya Federal Eyalet İstatistik Servisi. (2017). Veriler. 22 Eylül 2017, http://cbsd.gks.ru/#

Rusya Merkez Bankası. (2017). Veriler. 22 Eylül 2017, https://www.cbr.ru

Salleh, N. H. M., Othman, R., & Ramachandran, S. (2007). Malaysia’s Tourism Demand from Selected Countries: The ARDL Approach to Cointegration. International Journal of Economics and Management, 1(3), 345–363.

Surugiu, C., Leitão, N. C., & Surugiu, M. R. (2011). A Panel Data Modelling of International Tourism Demand: Evidences for Romania. Economic Research, 24(1), 134–145.

Tanrıöver, B., & Yamak, N. (2015). Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi. Maliye Dergisi, 168, 186–200.

TURSAB. (2017). Veriler. 22 Eylül 2017, https://www.tursab.org.tr

TÜİK. (2017). Veriler. 22 Eylül 2017,http://www.tuik.gov.tr

Wang, Y.-S. (2009). The Impact of Crisis Events and Macroeconomic Activity on Taiwan’s International Inbound Tourism Demand. Tourism Management, 30(1), 75–82.

World Bank. (2017). Veriler. 22 Eylül 2017, https://data.worldbank.org/

Yavuz, S., Kabadayı, B., Savaş, N., & Doker, A. C. (2014). Türki̇ye Turi̇zm Talebi̇: Bi̇r Çeki̇m Modeli̇ Uygulamasi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 133–142.

Yıldırım, S. (2013). Türkiye’de Para ve Sermaye Piyasalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Isparta.