Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Impact of dıctıonary type and usage to enhance turkısh vocabulary in teachıng turkısh as a foreıgn language

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Bölümü1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Vocabulary learning is one of the major challenges for many learners as it is an essential part of foreign language learning. Words are important linguistic parts to convey meanings and even to eliminate misunderstandings in communication. Currently, a new attitude on vocabulary learning is that it is not memorizing words in the contexts of serial lists (Fallahchai, 2011) and vocabulary instruction must be redefined to include more than just memorizing the meanings of words; therefore, some suggestion about learning vocabulary is utilizing dictionaries since they play a vital role to empower users to find appropriate usage of words and to continue communication as well. The purpose of this study is to determine to what extent dictionaries satisfy needs of foreign learners of Turkish, what type of dictionary is more beneficial, the role of dictionary type in the retention of meaning, whether the type of dictionary used will influence learners' Turkish learning attitudes and improve their learning outcomes, and finally to evaluate the effects of implementing dictionary skills instruction. The participants are 42 Erasmus students majoring at different faculties at Çukurova University, Adana, Turkey and also learning Turkish as a foreign language. The results indicated learning new Turkish word is complicated but it can be overcome by using appropriate dictionaries (bilingual, multilingual and electronic dictionaries etc.).

Özet İngilizce :

Sözvarlığı öğrenimi dil öğrenmenin en önemli parçası ve aynı zamanda da birçok öğrenci için en temel zorluklardan birisidir. Sözcükler manaları aktaran hatta iletişimde yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıran canlı ve önemli dil parçalarıdır. Sözvarlığı ile ilgili yapılmış olan birçok çalışma olmasına rağmen son zamanlarda sözvarlığının öğrenilmesi ve iletişimde kullanılmasıyla ilgili yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilim, dil öğretiminde sözcüklerin listeler halinde metindeki şekliyle ezberletilmesi değil ama sözcük öğretiminin ezberlenmeden öğrenilmesini sağlayacak şekilde yeniden tanımlanmasıdır (Fallahchai, 2011). Bu yüzden, mesajı iletmede sözvarlığının uygun kullanımını bulmak, sözcüklerin biçimbirimlerini ayırt edebilmek ya da uygulayabilmek ve iletişimi devam ettirebilmek için kullanıcıların dilsel gücünü artırmada önemli rol oynayan sözlük kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı da sözlüklerin ne dereceye kadar öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yabancı dil öğrenenler için ne tür sözlüklerin daha yararlı olduğunu, sözlük türlerinin sözcüklerin manasını hatırlamadaki rolünü, kullanılan sözlüğün Türkçe öğrenen öğrencileri etkileyip etkilemediğini ve sonuç olarak da sözlük kullanımı becerilerinin öğrencilerin dil edinimlerine ne tür etki yaptığını değerlendirmektir. Bu çalışmanın katılımcıları farklı fakültelerde eğitimlerine belirli bir süre Çukurova Üniversitesi’nde devam eden ve bu sürede Türkçeyi de yabancı dil olarak öğrenen 42 Erasmus öğrencisidir. Çalışmanın sonucunda, Türkçe sözcük öğrenmenin öğrenciler için zor olduğu ancak amaca uygun sözlük (ikidilli, çokdilli ve elektronik sözlük vb.) kullanımıyla bu zorluğun üstesinden gelinebileceği bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :