Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim türkçe dersi proje ve performans görevlerinin gerçekleştirilme sürecine yönelik öğrenci görüşleri (malatya ili örneği)

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri - Eğitim Programları ve Öğretim1, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2, Türkçe Öğretmeni3
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki proje ve performans görevlerinin uygulanmasına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmada veri toplamak amacı ile 28 maddeden oluşan beşli Likert Tipi Proje ve Performans Görevleri Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Malatya il merkezinde dört eğitim bölgesinden seçilen 12 ilköğretim okulundaki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin analizinde cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar t testi, sınıf ve sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre varyans analizi kullanılmıştır. Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından olan proje ve performans görevlerinin uygulanması noktasında Türkçe Öğretim Programının genel olarak etkili olduğu belirlenmiştir. Proje ve performans görevlerinin süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları olduğu göz önünde bulundurularak, öğrenciye bilgiyi yapılandıracağı ortam ve destek sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine students’ views about the implementation of project and performance tasks in second level primary school Turkish Language curriculum. A-28 item five-point Likert type Project and Performance Task scale was used to collect the data. The research group consisted of sixth, seventh and eighth grade students enrolled in 12 primary schools located in four education regions in Malatya city center. To analyze the data, independent groups t test was used in terms of gender variable and One Way Anova was used in terms of class level and socio-economic level of the schools. Turkish Language Education curriculum was found effective in using project and performance tasks as an alternative measurement and evaluation tool. By taking into consideration project and performance tasks as a process centered measurement and evaluation application, students should be provided a suitable environment where they can construct the knowledge.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :