Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin nasreddin hoca ve keloğlan’a ilişkin bilgi ve algı düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
UĢak Ü. Eğt. Fak. Ġlköğretim Böl. Sınıf Öğretmenliği ABD. 1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan ile ilgili bilgi ve algı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, "Öğrencilerin Nasreddin Hoca ve Keloğlan ile ilgili bilgi masallarını hangi kaynaklardan öğrendikleri" ve "Fıkralarda veya masallarda verilmek istenen mesajı doğru algılayıp algılayamadıkları" araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama modeli; içerik ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Uşak il merkezi ilköğretim okullarına devam eden beşinci sınıf öğrencileri içerisinden rastgele yolla seçilen 172 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan ile İlgili Bilgi ve Algı Düzeylerini Belirleme Envanteri" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, Nasreddin Hoca'yı, "komik, eşeğe ters binen hazırcevap ve bilgili" şeklinde tanımlamaktadırlar. Ancak Nasreddin Hoca'yı, "yalancı ve hilekâr" olarak tanımlayan öğrenci sayısı da azımsanmayacak orandadır. Öğrenciler Keloğlanı daha çok "kel kafalı, çizgi film kahramanı ve akıllı", şeklinde tanımlamaktadırlar. Ayrıca, Keloğlanın "tembel ve söz dinlemeyen" özellikleri de, öğrencilerin cevaplarında öne çıkmaktadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının Nasreddin Hoca fıkralarında verilmek istenen mesajı algılamada "çok başarısız veya başarısız" oldukları; Keloğlan masallarında verilmek istenen mesajı algılamada ise öğrencilerin yarısından fazlasının "çok başarılı veya başarılı" oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to investigate how primary fifth grade students' levels of knowledge and perception about Nasreddin Hodja and Keloğlan. This study were tried to find answer of these question: "Which is the level of students' knowledge about Nasreddin Hodja and Keloğlan?", "Which sources students learned Keloğlan tales?", "Can Students detect correctly perceive the message to be given in jokes or tales". In this study, the descriptive model; content and descriptive analysis technique was used. The study group is 172 primary fifth grade students chosen at random in Uşak city center. In this study, a data collection tool, Investigation of Primary Fifth Grade Students' Knowledge and Perception Related to Nasreddin Hodja and Keloğlan, developed by the researcher, was used. According to the survey, students define Nasreddin Hodja as "funny, reverse, donkey riding, witty and knowledgeable". But some students define Nasreddin Hodja as "a liar and deceitful. This rate for the number of students cannot be underestimated. Students define Keloğlan as "bald, cartoon character and intelligent". In addition, in the students responses, Keloğlan "lazy and disobedient" features stand out. More than half of the students have been failed or very failed to percept the message to be given in Nasreddin Hodja jokes. However, more than half of the students have been success or very success to percept the message to be given in Keloğlan tales.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :