Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 3. sinif öğrencilerine soyut ve çok boyutlu kavramlarin kazandirilmasi: bir eylem araştirmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi 1
Görüntülenme :
922
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim Hayat bilgisi ve Değerler Eğitimi programında belirlenmiş olan ‘zaman, disiplin, cumhuriyet, demokrasi, tasarruf, iletişim ve kültür’ kavramlarını öğrencilere daha etkili kazandırmak ve kavram yanılgılarını gidermek amacıyla yapılmıştır. Yöntem olarak araştırmanın amacına en uygun desenlerden biri olan eylem araştırması kullanılmıştır. Eylem planı hazırlamadan önce sınıf öğretmeni ile görüşme yapılarak, öğrenci zihin haritaları kullanılarak ve öğretim programı incelenerek kavram öğretiminde karşılaşılan sorunlar tespit edilmiştir. Eylem planında, çalışma kapsamındaki yedi kavramı öğrencilere kazandırmak amacıyla mikro içerik düzenleme stratejilerinden yararlanılmıştır. Bu stratejiye dayalı olarak 18 öğrenme etkinliği hazırlanmış, birincil ve ikincil sunumlar şeklinde uygulanmıştır. Etkinliklere ilişkin araştırmacı notları tutulmuştur. Eylem araştırması sürecinde kavramları öğrencilere kazandırmada yeterince etkili olmadığı belirlenen etkinlikler ek uygulamalarla desteklenmiştir. Çalışmanın katılımcı grubunu, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 3. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme, zihin haritaları, dokümanlar ve araştırmacı günlüğü notları ile toplanmıştır. Öğrencilerin kendi oluşturdukları zihin haritalarından elde edilen veriler kelimeye dayalı olduğu için bu verilerin çözümlenmesinde temel analiz birimi olarak kelime seçilmiştir. Tespit edilen kelimeler kategorize edilmiş ve kullanılma sıklıkları tablolaştırılmıştır. Görüşme, etkinlik ve süreç sonu değerlendirmeye ilişkin veriler ise içerik analizi, betimsel analiz ve t-testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenci grubunun gelişim özellikleri dikkate alınarak uygulanan kavram öğretim etkinliklerinin kavramları çok boyutlu olarak öğrencilere kazandırmada ve kavram yanılgılarını gidermede oldukça başarılı olduğu gözlenmiştir. 

Özet İngilizce :

 This study was undertaken to help students acquire more effectively and overcome their misconceptions about the concepts of ‘time, discipline, democracy, economy, communication and culture’ which are included in the Life Study and Value Education Program at elementary education level. In accordance with the purposes of the study, action research design was selected as a method. Before an action plan was prepared, interview was concucted with the teacher, student mind maps were used, and the curriculum program was examined in order to identify the problems about concept teaching. In the action plan, 18 learning activities was planned and implemented as first and second presentations on the basis of micro content arrangement strategies. When some activities were somehow insuffecient in terms of helping students grasp the concepts under study, supplemantary activities were used to support them. The research participants were composed of 37 elementary education students at 3rd grade level. Research data were gathered by means of semi-structured interviews, student mind maps, documents, and the researcher’s diaries. Student mind maps were analyzed with the selection of words as a unit of analysis. Students’ responses were categorized and their frequencies were shown in tables. Interviews and learning activities completed by students were analyzed via content analysis, descriptive analysis and t-test. At the end of the study, it was found that the learning activities in the action plan were quite effective in terms of helping students both learn the concepts effectively with their dimensions and get rid of their misconceptions. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :