Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarinin çokkültürlü yeterlik algilarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Çokkültürlü eğitim, demokratik inanç ve değerler üzerine kurulu bir öğrenme ve öğretme yaklaşımıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinin kültürel çoğulculuğu teşvik edecek ve farklı kültürlere saygı duyulmasını sağlayacak biçimde ortak anlaşma çerçevesinde inşa edilmesi temel beklentidir. Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin farklı kültürel özelliklere sahip öğrencilerine yönelik etkin bir çokkültürlü eğitim ortamı oluşturması gerektiği kaçınılmaz bir olgudur. Bu bağlamda öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlülüğe ilişkin bakış açılarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının algıladıkları çokkültürlü farkındalık, bilgi ve beceri düzeyleri ve bu yeterlik düzeylerinin cinsiyet, unvan, iş deneyimi, yurtdışı deneyimi, yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve üniversitelerinin bulunduğu coğrafi bölge değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmaya 63 Eğitim Fakültesinden 176’sı kadın ve 171’i erkek olmak üzere toplam 347 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırmanın verileri “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde çok değişkenli ANOVA (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Eğitim Fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlü bilgi, farkındalık ve beceri yeterlik algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer bulgularına göre öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarında unvan, iş deneyimi, yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve üniversitelerinin bulunduğu coğrafi bölge değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunamamışken, cinsiyet ve yurtdışı deneyim olmak üzere iki demografik değişken yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Kadın öğretim elemanlarının kültürel farkındalık ve beceri düzeylerinin erkek öğretim elemanlara göre ve yurtdışı deneyimi olan öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarının yurtdışı deneyimi olmayan öğretim elemanlarına göre daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Özet İngilizce :

Multicultural education is a learning and teaching approach that is based on democratic belief and values. The main assumption is to construct the learning and teaching process that encourages cultural pluralism and respects different cultures in a common sense. It is inevitable that teachers who work in the primary and the secondary schools have to provide multicultural environments for students who have different cultural backgrounds. In this manner it is required to identify the Education faculty’s, who train teacher candidates, perceptions about multiculturalism. In the present study Education faculties’ perceptions regarding multicultural awareness, multicultural knowledge and multicultural skill levels and whether these competency levels show significant differences with respect to various variables were examined. 347 faculties (176 female, 171 male) from 63 universities participated in the study. The data of the study was collected by “Perceptions of Multicultural Competence Scale” developed by the researchers. In order to analyze data multivariate ANOVA (MANOVA) was used. According to the results, it was seen that Education faculties’ perceived multicultural competencies were high. As the other result of the study, regarding perceived multicultural competencies although no significant differences were found in terms of academic position, geographical region, job experience and place lived for most of their lives variables, two demographic variables namely gender and international experience were found to be statistically significant. Female faculties’ cultural awareness and skill levels were higher than male faculty and multicultural competence perceptions of faculty who has international experience were higher than faculty who does not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :