Türkiye’de Politik Bütçe Hareketlerinin Kamu Harcamalarının Dağılımı Açısından Analizi

Öz Seçimlerin maliye politikaları üzerinde yarattığı etki olarak ifade edilen politik bütçe hareketleri son dönemde pek çok çalışmaya konu olmuştur. Türkiye’de de seçimlerin maliye politikası üzerinde etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin 1950-2012 yılları arasındaki veriler kullanılarak seçimlerin cari ve yatırım harcamaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak seçimden üç yıl önce cari harcamalar ve iki yıl önce de yatırım harcamalarında artış eğilimi gözlenmiştir.

Kaynakça

Akel, V., & Gazel, S. (2014). Döviz Kurları İle Bıst Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir Ardl Sınır Testi Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (44), 23–41.

Brender, A. (2003). The effect of fiscal performance on local government election results in Israel: 1989–1998. Journal of Public Economics, 87(9), 2187–2205.

Brender, A., & Drazen, A. (2005). Political budget cycles in new versus established democracies. Journal of monetary Economics, 52(7), 1271–1295.

Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models*. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427– 431.

Drazen, A., & Eslava, M. (2005). Electoral manipulation via expenditure composition: theory and evidence. National Bureau of Economic Research.

Godfrey, L. G. (1978). Testing for higher order serial correlation in regression equations when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1303–1310.

Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111–120. http://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7

Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri (Çev. Ümit Şenesen & Gülay Günlük Şenesen). Birinci Basım, İstanbul: Literatür Yayınları.

Johnston, J., & DiNardo, J. (1997). Econometric methods. Cambridge Univ Press.

Kamas, L., & Joyce, J. P. (1993). Money, income and prices under fixed exchange rates: Evidence from causality tests and VARs. Journal of Macroeconomics, 15(4), 747–768.

Karagöl, E., Erbaykal, E., & Ertuğrul, H. M. (2011). Türkiye’de Ekonomik Büyüme İle Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 72–80.

Kraemer, M. (1997). Electoral budget cycles in Latin America and the Caribbean: incidence, causes, and political futility.

Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What Determınes Mıgratıon Flows From Low-Income To Hıgh-Income Countrıes? An Empırıcal Investıgatıon Of Fıjı–Us Mıgratıon 1972–2001. Contemporary Economic Policy, 24(2), 332–342.

Peker, O., & Göçer, İ. (2010). Yabancı doğrudan yatırımların Türkiye’deki işsizliğe etkisi: Sınır testi yaklaşımı. Ege Akademik Bakış, 10(4), 1187–1194.

Peltzman, S. (1992). Voters as fiscal conservatives. The Quarterly Journal of Economics, 327–361.

Remmer, K. L. (1993). The Political Economy of Elections in Latin America, 1980–1991. American Political Science Review, 87(02), 393–407.

Schuknecht, L. (1996). Political business cycles and fiscal policies in developing countries. kyklos, 49(2), 155–170.

Schuknecht, L. (2000). Fiscal Policy Cycles and Public Expenditure in Developing Countries. Public Choice, 102(1-2), 113–128. http://doi.org/10.1023/A:1005026806998

Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: Do they differ across countries and why? Journal of public economics, 90(8), 1367–1389.

Sturm, J.-E. (2001). Determinants of public capital spending in less-developed countries. University of https://www.rug.nl/research/portal/files/3086743/200107.pdf Tarihinde adresinden erişildi

Vergne, C. (2009). Democracy, elections and allocation of public expenditures in developing countries. http://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.09.003 Journal of Political Economy, 25(1), 63–77.