Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Değerler kişiler arası etkileşimden, aileden ve diğer toplumsal etkilerden denenerek ve gözlemlenerek öğrenilir. Değerler, uzun bir süre bireysel hayatla sınırlandırılmış ve sosyologların ilgi alanına girmemiştir. Daha sonra değerler, önemli bir sosyal olgu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Sosyolojide değerler, bireylere, gruplara, örüntülere, hedeflere ve sosyo-kültürel nesnelere verilen önem üzerindeki değerlendirmelere dayanan ölçütler temel alınarak tanımlanırlar. Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların değerlendirmesini yaparak, bu alanda üzerinde araştırma yapılabilecek konuların var olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan taramalar sonucunda tam metni erişime açık olan lisansüstü çalışmaların dış yapı ve içerik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın yapısı gereği meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezinde tam metnine ulaşılabilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamı dışında kalan toplam 21 doktora ve yüksek lisans tezi incelenmiştir. Ulaşılan tezlerde öncelikle konu sınıflandırılmasına gidilerek gerekli istatistiklere ulaşılmıştır. Daha sonra tezlerin ortaya koyduğu sonuç ve önerilerdeki ortak noktalar tespit edilmiştir. Sonuç, değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin çoğunda araştırmacılar Türkiye’de değerler eğitiminin yeteri kadar özümsenmediğini belirtmişlerdir ve değerler eğitimi alanında bulunan bu boşluğun bir an önce doldurulması konusunda aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Ayrıca öğretmen adaylarının ve şu an görev yapmakta olan öğretmenlerin değerler eğitiminin öğretimi sırasında kullanabilecekleri çağdaş yöntem ve teknikler hakkında bilgilendirilmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Özet İngilizce :

Values inter personal interaction, family and other social influences were tested and learned by observing. Values are restricted for a long time, and sociologists interested in the individual life and entered into the field.Then the values began to be recognized as an important social phenomenon. Sociology, values, individuals, groups, patterns, goals, and the importance of socio-cultural objects are defined on thebasis of assessments based on the criteria. The purpose of this study is built on values education through post-graduate studies assessment in this area is to determine whether there is research on the issues made.For this purpose, as a result of the screening, which is open access to the fulltext of the external structure and content analyzes were conducted post-graduate studies. The fulltext of the study can be contacted YOK National Thesis Center of Religious Culture and Moral Knowledge, outside the scope of the course, a total of 21 doctoral and master's theses are examined.Theses can be reached by going to the classification of the subject first reached the required statistics.Then the thesis put forward the results and common point shave been identified. Result in values education on theses accepted by most researchers stated that Turkey values education and values education enough as soon as possible in filling this gap in the field share the same opinion. In addition, student teachers and teachers who arecurrently working in the teaching of values education must be informed about the use of contemporary method and techniquesare emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :