Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloyi öğretmenlerinin öğrenci başarisindan sorumluluk algilarinin sinif yönetimi profillerine göre analizi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarını sınıf yönetimi profillerine göre analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya toplam 117 biyoloji öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeği ve sınıf yönetimi profili ölçeğiyle toplanmıştır. Öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .846 iken, sınıf yönetimi profili ölçeğinin ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .870 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Kay-kare testi ve Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Çalışmada biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının ölçeğin hem genelinde hem de boyutlarında orta düzeyde olduğu tespit edilirken, öğrenci başarısından sorumluluk algılarının başarısızlıktan sorumluluk algılarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji öğretmenlerinin en fazla kullandıkları sınıf yönetimi profilini birinci sırada otoriter sınıf yönetimi profili oluştururken, bunu aldırmaz sınıf yönetimi profili, takdir edilen sınıf yönetimi profili ve başıboş sınıf yönetimi profili izlemektedir. Biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının sınıf yönetimi profillerine göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Belirlenen bu değişikliğin yapılan kay-kare testi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan öğrenci başarısından sorumluluk algıları ve öğrenci başarısızlığından sorumluluk algılarıyla sınıf yönetimi profilleri arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Öğrenci başarı-başarısızlığında etkili olan pek çok unsurdan özellikle “öğretmenden kaynaklanan unsurlar” oldukça önemlidir. Çünkü öğretmen eğitim sisteminde belirlenmiş olan hedefler-kazanımlar doğrultusunda öğrencilerde istenilen yönde ve başarılı bir şekilde davranışlar oluşturma sorumluluğunu elinde bulunduran bir konumda görev yapmaktadır. Öğretmenin görev yaptığı Sınıf ise, eğitim-öğretim faaliyetleriyle öğrenciler için planlanmış olan hedef-kazanımlar yönünde davranışların kazandırılabildiği ve bunun öğretmenin sorumluluk algısı yönünde gerçekleştirildiği önemli bir ortamdır. Yapılan araştırmalarda öğrenci başarısında etkili olan 228 değişkenin ilk sıralarında öğretmenin sınıf yönetiminin geldiği ifade edilmektedir (Marzano ve Marzano, 2003). Dolayısıyla sınıf yönetiminin etkililiği öğrencinin yüksek akademik başarısı açısından oldukça önemlidir (Faroogh, 2011; Maehr, 1990; Medley, 1997; Öztaş, 2001; Sarıtaş, 2003; Stephen, 2006). Etkili sınıf yönetimi profili gerçekleştirilemeyen sınıflarda ortaya çıkan olumsuz durumlardan öğrencilerin olumsuz etkilendiği düşünülecek olursa (Wubbels ve Levy, 1993; Fisher ve Rickards, 1997; Garvin, 1999), öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi profilleri ortaya koyabilmeleriyle öğrenci başarı-başarısızlığından yeterli düzeyde sorumluluk algılamaları gerekmektedir. Bu çalışmada biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının ölçeğin hem genelinde hem de boyutlarında orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan öğretmenlerin en fazla otoriter sınıf yönetimi profilini kullandıkları ve dolayısıyla öğrencilerin daha çok başarılarından kendilerini sorumlu gördükleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının sınıf yönetimi profillerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Ayrıca öğrenci başarısından-başarısızlığından sorumluluk algılarıyla sınıf yönetimi profilleri arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Elde dilen bu sonuçlar öğretmenlerin başarıdan sorumluluk algılarına uygun sınıf yönetimi profillerini kullandıklarını göstermektedir. Oysaki hem öğrencilerin hem de öğretmenin söz sahibi olduğu demokratik sınıf ortamlarında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sorumluluk algıları gelişecektir. Biyoloji öğretmenlerinin daha fazla demokratik ortam sağlayan sınıf yönetimi profillerini kullanmayı tercih etmeleri uygun olacaktır. Çünkü öğrenci başarı-başarısızlığı yönünde öğretmenlerin sınıf yönetimi profillerinin ve sorumluluk algılarının birbiriyle ilişkili en önemli unsurların başında geldiği (Dean, 2000; Demirtaş ve Güneş, 2002; Jacob ve Lefgren, 2006; Porter ve Brophy, 1988; Starr, 2000) ve öğretmenlerin kendileriyle ilgili öz-değerlendirme yapabilmeleri bu noktada karşılaşılan problemlerin çözümünde önemli veriler sağlayacağı vurgulanmaktadır. Sonuç olarak; öğrencilerin olumsuz davranışları ve başarı-başarısızlığı öğretmenin ortaya koyduğu sınıf yönetimi profiliyle yakından ilişkilidir. Bu çalışmada elde edilen veriler nitel verilerin toplanabileceği araştırmalarla desteklenebilir. 

Özet İngilizce :

This study was carried out to analyses biology teachers’ responsibility perception for student achievement in terms of classroom management profiles. The screening model was used in the study. The study group was comprised of 117 biology teachers. The data were collected with teachers’ responsibility for student achievement and classroom management profile scales. The Cronbach Alpha reliability coefficient was .846 for teachers’ responsibility for student achievement and .870 for classroom management profiles scale. For the data analysis, descriptive statistics, chi-square test and Pearson Correlation Coefficient were used. In the study, the level of biology teachers’ responsibility perception for student achievement was found average both in the overall scale and its dimensions. It is also determined that responsibility perception for student achievement was higher than the perception for student failure. The leading classroom management profile of biology teachers was authoritarian, and it was followed by indifferent, authoritative and laissez-faire classroom management profiles. Biology teachers’ responsibility perception for student achievement varies by classroom management profiles. This difference was determined to be significant as a result of chi-square test. Moreover, there were average and high positive relationships between biology teachers’ responsibility perception for student achievement-failure and classroom management profiles. “Teacher-related factors” are notably important among many factors about student achievement-failure. Because teachers work with the responsibility of forming terminal and successful behaviors in line with goals and outcomes in educational system. The classroom teachers’ work is an important place to teach these kinds of behaviors with teachers’ responsibility perception. In the previous studies, it is stated that teachers’ classroom management profiles take place near the top of 228 effective variables in teaching (Marzano and Marzano, 2003). In this sense, the effectiveness of classroom management is considerably important for the academic achievement of students (Faroogh, 2011; Maehr, 1990; Medley, 1997; Öztaş, 2001; Sarıtaş, 2003; Stephen, 2006). When it is considered that students are affected negatively in ineffective classroom management profiles (Wubbels and Levy, 1993; Fisher and Rickards, 1997; Garvin, 1999), teachers need to feel the responsibility for student achievement-failure sufficiently. For this study, it was determined that the level of biology teachers’ responsibility perception for student achievement was found average both in the overall scale and its dimensions. The leading classroom management profile of biology teachers was authoritarian so teachers feel themselves responsible for achievement of students. Biology teachers’ responsibility perception for student achievement-failure varies significantly by classroom management profiles. Furthermore, it was found that there were average and high positive relationships between biology teachers’ responsibility perception for student achievement-failure and classroom management profiles. The result indicates that teachers use adequate classroom management profiles in accordance with responsibility perception for students’ achievement. However, both teachers and students develop responsibility perception in democratic classroom environments where both teachers and students have voice. It will be more appropriate for biology teachers to use classroom management profiles providing more democratic environment. Because classroom management profiles and responsibility perceptions were leading related components for student achievement-failure (Dean, 2000; Demirtaş and Güneş, 2002; Jacob and Lefgren, 2006; Porter and Brophy, 1988; Starr, 2000) and it is emphasized that self-evaluation of teachers might provide important data to solve problems at this point. Consequently, negative behaviours and achievement-failure in students are highly related with classroom management profiles. The data in this study can be supported with the qualitative studies. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :