Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir tersine göç örneği: köprücük köyü (varto-muş)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Artvin Çoruh Üniversitesi2
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Köprücük Köyü’ne (Muş-Varto) gerçekleşen tersine göçün boyutlarını ve nedenlerini açıklamayı amaçlamıştır. Araştırma görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri görüşme yapılan 36 kişiden elde edilmiştir. Yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz tersine göç araştırmamızın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması yüksektir. Doğum tarihleri 1929-1972 arasında değişmektedir. 1950-1969 doğumlu katılımcı (18 kişi) daha fazladır. Genellikle 50-60 yaş grubunda yer almaktadırlar. Nerdeyse tamamı (35 kişi) köy doğumludur. Katılımcıların %83,3 (30) erkek, %16,7 (6) kadındır. Genellikle evli (28 kişi) kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri düşüktür. 24 kişi ilkokul mezunudur. 3 kişi okuryazar değildir. 3 kişi ise sadece okuryazardır. 3 kişi lise mezunu ve 3 kişi üniversite mezunudur. Büyük kısmı (25 kişi emekli, 5 kişi ev kadını ev kadını, 4 kişi işçi, 4 kişi serbest meslek, 2 kişi çiftçidir) emeklidir. Katılımcılardan 14 kişi 1966, 4 kişi 1985 ve 5 kişi ise 1995 yıllarında kentlere göç etmiştir. Katılımcılardan Adana’ya on iki kişi (12), Ankara’ya yedi kişi (7), İstanbul’a beş kişi (5) ve Berlin’e dört kişi (4) göç etmiştir. Deprem ve işsizlik (toplam 30 kişi) en önemli göç nedenidir. Katılımcılar göç ettikleri yerlerde genellikle dokuz kişi (9) tekstil, yedi kişi (7) inşaat ve dört kişi (4) belediye işçisi olarak çalışmışlardır. Tersine göç, 2005’ten sonraki süreçte hız kazanmıştır (26 kişi). Katılımcılar arasında emeklilik (25 kişi) en önemli tersine göç nedenidir. Bu çalışmanın tersine göç üzerine yapılacak araştırmalara katkı sunması umulmaktadır. 

Özet İngilizce :

This research seeks to explain the dimensions and causes of reverse migration took place Köprücük village in Varto-Muş. Research carried out by the method of interview. The research data were obtained from interviews with 36 people. 14 paticipants in 1966, 4 paticipants in 1985 and 5 paticipants in 1995 emigrated to the cities. The results show that the avarage of age of participants is high in our research about remigration made by the method of structured interview. The date of birth varies between 1929 – 1972. The number of participants born between 1950 – 1969 is higher (18 people). Today they are generally between the ages of 50 – 60. Almost all of them (35 people) were born in village. 83,3% of the participants are male while 16,7% of the participants are female. Most of the participants (28 people) are married. Their educational level is low. 24 people are elementary school graduates. 3 people are illiterate. 3 people are high school graduates and 3 people are university graduates. A good number of them are retired (25 retired, 5 housewives, 4 workers, 4 self-employed, 2 farmers). Participants often migrated to Adana (12 person), Ankara (7 person), Istanbul (5 person) and Berlin (4 person). Earthquake and unemployment (Total 30 Person) major cause of migration. Where participants have migrated mainly textile, construction and worked as a worker in the municipality. Participants (26 person) attended to reverse migration more than from after 2005. Retirement (25 person) is the biggest cause of reverse migration. Generally, they go with the normal migration of the cities participated in the reverse migration. It is hoped that this study is to contribute to research on the reverse migration. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :