ÖRGÜTLERDE VİZYON VE MİSYONLARIN ÇALIŞANLARCA KABULÜ VE ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın ana amacı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademik ve idari personelinin kurumun vizyon ve misyonuna ilişkin algı ve tutumlarını belirlemek ve kıyaslamaktır. Bu amaçla araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve istatistiksel analizler 342 anketten elde edilen veriler ışığında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları akademik ve idari personelin örgütlerde vizyon ve misyonların gereğine inandıklarını, ancak kurumun mevcut vizyon ve misyonunu özgünlük, inadırıcılık ve motive edicilik gibi ölçütler açısından yeterli bulmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu anlamda üniversite çalışanları kurumun, mevcut vizyon ve misyonunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Araştırma bulguları akademisyenlerin kurumun vizyon ve misyonu ilişkin olarak da idari personele göre daha bilgili olduklarını göstermektedir. Benzer şekilde akademisyenlerin örgütlerde vizyon ve misyonların gerekliliği olan inançlarının idari personele göre daha yüksek olduğu görülürken, diğer araştırma değişkenleriyle ilişkili olarak da akademisyen ve idari personelin görüş ve algılamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmektedir. Araştırmadan örgütler adına çıkarıabilecek genel sonuçlar ise vizyon ve misyonların tüm çalışanların destek ve özümsemesiyle başarıya ulaşabileceği ile vizyon ve misyonların eyleme dönüştürülmesi gereğine olan inançtır. Özellikle vizyon ve misyonların ne derece eyleme döküldüğü, örgüt performansına yansıdığına ilişkin düzenli araştırma ve çalışmaların yapılması gerektiği de araştırmada ulaşılan bir başka çarpıcı bulgu olarak dikkat çekmektedir.

ACCEPTANCE OF VISION AND MISSION STATEMENTS BY ORGANIZATIONAL STAFF AND EXAMPLE OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY

The objective of this study is to determine and compare the perceptions and attitudes of academic and administrative staff of Adnan Menderes University (ADU) toward the institution’s vision and mission statements. A survey questionnaire was designed and a total of 342 completed questionnaires were used in statistical analyses. The results indicate that both academic and administrative staff agree on the requirement of vision and mission statements in all organizations. But they are not very satisfied with the uniqueness, persuasiveness, and inspiration of the institution’s (ADU’s) vision and mission statements. So, they believe that the institution should re-examine its vision and mission statements. Moreover, the study results indicate that academicians expressed a higher level of knowledge about the institution’s vision and mission statements than administrative staff. Similarly, academicians had a stronger belief in the necessity of vision and mission statemets in an organization than administrative staff, while there were no statistical significant differences between the thoughts and perceptions of academicians and administrative staff for other research items.