Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balkan ülkelerinin anayasalarında dil kullanımı ile ilgili düzenlemeler

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Çok kültürlülük ve çok dillilik açısından ilgi çekici bölgelerden biri de Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Balkanlardır. Bölge; Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Türkiye’nin Avrupa yakası ile Yugoslavya’nın dağılmasının ardından bağımsız devletler olarak ortaya çıkan Makedonya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan ve Karadağ’ı içine almaktadır. 1990 yılına kadar bölge ülkeleri Yunanistan hariç Komünist sistemle yönetilmekteydi. Yugoslavya’nın parçalanması ile ortaya çıkan yeni devletler yeni anayasalarını da oluşturmuşlardır. Çok etnili ve çok dilli olan bölge ülkelerinin anayasalarında dil kullanımı ile ilgili özgürlüklere yer veren maddeler bulunmaktadır. Etnik çeşitliliğe sahip ülkelerdeki standart ve yerel dillerin durumu her zaman için sorun oluşturmuştur. Milletler uzun birliktelikler sonucu oluşturdukları ortak yasalarında milli birliklerini bozmadan bu sorunu nasıl çözecekleri önemli bir sorudur. Dünyanın birçok ülkesinde karşılaşılan bu durum, acaba Balkan ülkelerinde nasıl bir sonuç doğurmuştur. Özellikle Balkan bölgesi birçok etnik grubu ve dili içinde barındırmaktadır. Bu coğrafyada dinden sonra etnik kimliğin en önemli belirleyicisi, dil olmuştur. Balkan yarımadası da dünyanın en çok bilinen dilbilim bölgelerindendir. Tarihte dönem dönem bölgedeki etnik çeşitlilik, din ve dil farklılıkları bazı devletler tarafından istismar edilmiş ve bu ülkeler kendi çıkarları için bu özellikleri kullanarak bölge halklarını kışkırtmışlardır. Bu makalede Balkan ülkelerinin anayasaları incelenerek standart dilin yanında diğer dil konuşurlarının ihtiyaçlarına nasıl cevap verildiği araştırılacaktır. Bu nüfus gruplarının bazıları, bugün yaşadıkları topraklarda azınlık durumunda bulunmakta ve ülkelerinden dil hakkı talep etmektedirler. Ancak dil politikaları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Meselâ Eski Yugoslavya zamanında, ülkede konuşulan birçok dile yasal eşitlik tanınmaktayken; kurulan yeni devletler, oluşturdukları anayasalarda sadece çoğunluğun diline özel yer vermişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the regions of interest for multiculturalism and multilingualism is the Balkans in southeastern Europe. Region includes Greece, Bulgaria, Albania, Romania, on the European side of Turkey as independent states that emerged after the collapse of Yugoslavia, Macedonia, Croatia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia and Montenegro. System ruled by the Communist countries of the region until 1990, except for Greece. The breakup of Yugoslavia and the emergence of new states created new constitutions. The constitution of countries which multi-ethnic and multi-lingual include freedom of language use. Status of local languages in countries with ethnic diversity is always a problem for the standard and established. Nations as a result of partnerships formed by a long common law without national associations is an important question how to solve this problem. Encountered this situation in many countries of the world, how the Balkan countries were effected. Especially in the Balkan region contains many ethnic groups and languages. This is the most important determinant of geography, religion, ethnic identity, then, has been the language. The world's most well-known linguistic regions of the Balkan Peninsula. Ethnic diversity in the region from time to time in history, religion, and language differences have been exploited by some states and using these features to their own interests, these countries incited the people of the region. This article examined the constitutions of the Balkan countries respond to the needs of its neighborhoods given in standard language, as well as other languages will be investigated. Some of these population groups, there are now in a minority in their regions and countries are demanding the right language. However, the language policies vary from country to country. For example, the former Yugoslavia, in time, many languages spoken in the country have legal equality, established new states constitutions created a special place for the language of the majority.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :