Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aytül akal’ın çocuk kitaplarında çevre bilinci ve duyarlığı

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl.1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır Çağdaş insanın çevre bilinci, kendi içinde duyduğu bireysel sorumluluk duygusunu etrafındaki insanların da duyması için çaba göstermeyi de gerektirmektedir. Çevre bilinci ve duyarlığının oluşmasında toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre eğitimi sürecinde çocuk kitaplarının önemi yadsınamaz; çünkü yazılı ve görsel öğeleri, anlatım dilinin olanaklarıyla çocuğa göre olan bir kurgu içinde sunma başarısı gösteren çocuk kitaplarının en önemli yazınsaleğitsel işlevlerinden biri de çocuklara yaşam ve insan gerçekliğinin sezdirilmesidir. Bu çalışmada, Aytül Akal'ın ilköğretim dönemine yönelik çocuk kitaplarında, çevre eğitiminin önemli bir konusu olan çevre sorunlarına ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup Aytül Akal'ın 4 çocuk romanı ve 31 masal kitabında bulunan toplam 64 çocuk masalı içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yazarın incelenen kitaplarında hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine yönelik çevre sorunlarına yer verdiği belirlenmiştir. Buna karşın kitaplarda flora-faunanın bozulmasına ve kültürel çevre sorunlarına yönelik bir ifadeye rastlanmamıştır.

Özet İngilizce :

Having environmental awareness, forms the frame of modern human behaviors including equality and justice principle of basic human rights. Environmental awareness of modern human requires striving to make other people around to fell the individual responsibility he himself has. In raising environmental awareness and sensitivity, families, being the smallest unit of society, educators, and citizens from all parts of society and age and local authorities have important responsibilities and missions. In environmental education period, the importance of child books could not be overlooked; since one of the most important written-educational functions of child books, which succeed in presenting the written and visual elements with opportunities of verbal language in a fiction that is convenient for children, is to implicate human reality and life. In this study, it was aimed to identify in what level environmental problems that are important issues of environmental education were considered in Aytül Akal's child books through elementary school period. In this study, qualitative research techniques were used and Aytül Akal's 64 child fables were analyzed by content analysis technique within 4 child novel books and 31 fable books. It was identified within the analyzed books of the author that the environmental problems like pollution of air, water, soil and noise were considered. On the other hand, statements related to pollution of flora-fauna and problems of cultural and cultural environment were not identified in the books.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :