Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma tesadüfî örneklem yoluyla seçilen ilköğretim okullarının ana sınıflarına devam eden altı yaşındaki 112 çocuk ile bu çocukların anne ve babaları üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Anne Baba ve Öğretmenlerin Çocuk Kitapları ile İlgili Genel Görüşleri Anketi ve Peabody Resim-Kelime Testi (PRKT) kullanılmıştır. Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanında, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların dil gelişimi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to identify the relation between parents’ general ideas about children books and children’s perceptive language development level. The study is conducted with randomly chosen 112 six year old children attending preschool classes and their parents. Parents’ and Teachers’ General Ideas about Children Books Questionnaire, and Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) are used as data collection devices. In this study in addition to descriptive statistics like frequency, percentage, arithmetic average, and standard deviation, as an analysis technique Pearson's Product Moment Correlation Coefficient is also used. At the end of the study is found that there is no significant relation between parents’ ideas about children books and children’s perceptive language development level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :