Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin uygulamaları izleme etkinliklerine ilişkin görüşleri ve bu etkinliklerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1, Anadolu Öğretmen Lisesi2
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlik mesleği toplumda önemli bir yere sahiptir, çünkü öğretmenler bireyleri gelecek için yetiştirip onları geleceğe hazırlamaktadırlar. Bir ülkenin gelişmesi büyük oranda iyi yetişmiş bireylere bağlıdır. Geleceğin kuşaklarını yetiştiren kişiler olarak öğretmenler bu görevi yerin getirmektedirler. Bu anlamda nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Anadolu Öğretmen Liseleri öğretmen yetiştiren fakültelerin kaynağını oluşturmaktadır. Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerini öğretmenlik mesleğine hazırlamak için yürütülen derslerden biridir. Bu ders ne kadar iyi düzenlenir ve yürütülürse, öğrenciler mesleğe o kadar iyi hazırlanacaktır. Nitel ve nicel desenlerin kullanıldığı bu araştırmanın amacı Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bunun yanı sıra, Uygulamaları İzleme Etkinliklerinden sonra öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değişip değişmediği de araştırma ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinliklerinin etkililiğine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunu 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Ergani Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim gören 11. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tüm 11. Sınıf öğrencileri araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubunda toplam 63 erkek, 17 kız öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın nicel verileri Semerci (1999) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,68, KMO değeri 0,88, Bartlett’s testi ise 8980,25 olarak hesaplanmıştır Nicel verilerin analizinde eşli gruplar t testi kullanılmıştır. Nitel bölümde altı yarı yapılandırılmış sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Seksen öğrenci ile görüşülmüş ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Dersinde kalabalık sınıflar ve fiziki donanım eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ortaya koymuştur. Ancak, öğrenciler bu etkinliklerle öğretmenlik mesleği hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve bu etkinliklerin öğretmenlik mesleğini sevmelerini sağladığını da ifade etmişlerdir. Uygulamaları İzleme Etkinliklerinden önce ve sonra öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğrencilerin etkinlikler hakkında bilgilendirilmeleri, uygulama okullarının seçimine dikkat edilmesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi ile uygulama okulu arasında etkili bir iletişimin kurulması gibi önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Teaching profession has an important place in the society because teachers train individuals and prepare them for the future. The development of a nation is mostly based on training well-qualified persons. Teachers, as the trainers of future generations, perform that task. In this sense, training well-qualified teachers of future gains importance. Anatolian Teacher Training High Schools are thought as the source of teacher training faculties. Teaching Practicum Activities Course is among the courses conducted to prepare students for the teaching profession in Anatolian Teacher Training High Schools. The better these courses are organized and conducted, the better students will be prepared for the future. The aim of this quantitative and qualitative study is to explore Anatolian Teacher Training High School students’ opinions toward Teaching Practicum Activities Course. It was also aimed to see if students’ attitudes toward teaching profession changed after Teaching Practicum Activities Course. In qualitative part of the study, it was aimed to determine Anatolian Teacher Training High School students’ views on the effectiveness of Teaching Practicum Activities Course. Study group included 11th grade students enrolled at Ergani Anatolian Teacher Training High School in 2009-2010 academic year. All 11th graders were chosen as the sample of the study. There are totally 63 male, 17 female students. Quantitative data were collected by using Attitude Scale for Teaching Profession developed by Semerci (2009). Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated to be 0.68, KMO value was measured to be 0,88, Bartlett’s test was calculated to be 8980,25. Paired groups t test was used to analyze the quantitative data. In qualitative part of the study, an interview form including six semi-structured questions was used. Eighty students were interviewed and content analysis method was used to analyze the qualitative data. Results of the study proved that students had some problems during Teaching Practicum Activities Course such as crowded classrooms, insufficiency of the physical equipment of the schools. But it was also determined that these activities contributed them having more information about teaching profession in practice. They also emphasized that they enjoyed teaching profession. No statistically significant difference was found among students’ attitudes toward teaching profession before and after Teaching Practicum Activities Course. Based on the results of the study, it is suggested that students should be informed about the activities, practice schools should be selected carefully and there should be effective communication between Anatolian Teacher Training High Schools and practice schools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :