DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995–2008)

Bu çalışmada reel döviz kuru oynaklığının ihracat üzerinde etkisi Johansen eş-bütünleşme ve hata düzeltme modeli çerçevesinde 1995–2008 dönemlerini kapsayan aylık veriler kullanılarak Türkiye için incelenmiştir. Çalışmada reel döviz kuru oynaklığının hesaplanması için literatürde yaygın olarak kullanılan üç farklı alternatif ölçüt dikkate alınmıştır. Bu ölçütler; reel döviz kuru logaritmasındaki değişimlerden hesaplanan basit standart sapma, hareketli ortalamalı standart sapma ve GARCH modelleri ile elde edilen koşullu varyansdır. Elde edilen bulgular reel döviz kuru oynaklığının Türkiye ihracatını hem uzun hem de kısa dönemde negatif olarak etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, öngörü hatasının varyans ayrıştırması sonuçları, reel ihracat üzerinde en etkili değişkenin reel döviz kurundaki oynaklık olduğuna işaret etmiştir. Reel döviz kuru oynaklığının hem kısa hem de uzun dönemde ihracat üzerinde negatif bir etkiye neden olması, Türkiye’deki üreticilerin riskten çekinen bir yapıya sahip olduğu anlamına gelmektedir. Reel döviz kuru oynaklığındaki artışlar döviz kurunun gelecekteki eğilimi hakkındaki belirsizliği arttırmakta ve bunun bir sonucu olarak ihracatçı firmalar dış piyasadan daha çok iç piyasaya yönelme eğilimi göstermektedir.

THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EXPORT: THE CASE OF TURKEY (1995–2008)

In this study, the impact of reel exchange rate volatility on export of Turkey is examined over the monthly period 1995-2008 by using Johansen cointegrating technique and error correction model. Three alternative measures of exchange rate volatility are used. These are the standard deviation, the moving average standard deviation, and the conditional volatilities of the exchange rates estimated using a GARCH model. The results indicate that exchange rate volatility affects exports negatively in Turkey. This finding is valid both for long-run and short-run. In addition, the results obtained from the variance decomposition of error forecast for real export show that real exchange rate volatility has more effect than relative price and foreign real income on real export of Turkey. The empirical findings imply that producers in Turkey are generally risk-averse. In other words, increased volatility in real exchange rates increases the uncertainty about the future behavior of the real exchange rate, and so the exporters prefer to sell in domestic market rather than foreign markets.