Küreselleşmenin Küçük Kentlere Yansıması Bağlamında Kastamonu ve Bölgesel Kalkınma Deneyimi

Özet: Küreselleşmenin kentleri nasıl etkileyip rollerini değiştirdiğine dair tartışmalar  ‘dünya kentleri’ ve ‘küresel kentler’ gibi kavramları üretmiştir.  Bu durum kentlerin küreselleşme süreci içinde üstendikleri yeni konum ve rollere işaret etmektedir.  Diğer yandan küresel kent ağlarının dışında kalan farklı büyüklükteki kentlerin durumu da küreselleşme süreci bağlamında tartışılmaktadır.  Bölgesel kalkınma yaklaşımı ise küreselleşme sürecinin de beslediği bölgesel gelişmişlik düzeyi farklılıklarının ortadan kaldırılması için oluşturulmuş bir kalkınma politikasıdır.  Ülkemizde hayata geçirilen Bölgesel Kalkınma Ajansları, bu politikanın uygulanmasına dayanmaktadır. Bu makalede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) kapsamındaki üç ilden biri olan Kastamonu’nun bölgesel kalkınma politikası bağlamında küresel süreçlerden nasıl etkilendiği ve bölgesel kalkınma deneyimi bağlamında  Coe vd.  (2004) tarafında tartışılan ‘stratejik eşleşme’ modeline ne derece uyduğu sorularına cevap aramaktadır. KUZKA’nın faaliyetleri ve çalışma programları bu model çerçevesinde değerlendirilmiş ve KUZKA’nın Kastamonu kentini özellikle  yatırım çekme ve rekabet bağlamında küresel süreçlere adapte etme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma Politikası, Bölgesel Kalkınma Ajansları, KUZKA, Kastamonu, Küreselleşme

The discussions about how the globalization affects and changes the roles of the cities have produced concepts such as ‘world cities’ and ‘global cities’. This discussion points out the new roles and positions of these cities in the process of globalization. On the other hand, the status of the cities of different sizes that are outside the global networks is also discussed. The regional development approach, on the other hand, is a development policy produced to overcome the development divide between regions that is also Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Ankara. aysukes@hacettepe.edu.tr reinforced by the globalization. Regional Development Agencies in Turkey are based on the implementation of this policy. In this article, Kastamonu as one of the three cities forming Northern Anatolia Development Agency (KUZKA), is examined in terms of how it is affected by the global processes and to what extent it fits into the ‘strategic coupling’ model proposed by Coe, et.al. (2004), in the context of regional development experience. The activities and working programs of KUZKA are evaluatedaccording to this model and it is found that KUZKA has the tendency of adapting Kastamonu to the global processes, especially in terms of attracting investments and competitiveness.

Kaynakça

ATAÖV AKKAHVE, D., CİHANGİR ÇAMUR, K (2011), Yenilikçi BölgeselPolitika/Planlama Yaklaşımları ve Uygulamalar: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Bölgesel Kalkınma Programları. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu Bildiri Kitabı (der. Ayda Eraydın vd.) içinde. s. 219-233. Ankara: KBAM.

COE, M. N., HESS, M., YEUNG, H.W., DICKEN, P., HENDERSON, J. (2004), ‘Globalizing’ Regional Development: A Global Production Networks Perspective. Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. Vol: 29, No:4. s. 468-484

ÇAĞLAYAN, Ö (2010),Avrupa Birliği’nin 2013 Sonrası ‘Uyum Politikası’ Bilgi Notu. T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ankara. http://www.abgs.gov.tr/files/SBYPB/Bölgesel%20Politika/bilgi_notu_ab _nin_2013_sonrasi_uyum_politikasi_23_08_2010.pdf

ÇALI, H.H. (2011), Türkiye’de Kalkınma Ajanslarında Denetim Sorunsalı. AtatürkÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü Dergisi. 15 (2): 419-442

FRIEDMANN, J. (1986), The World City Hypothesis. Development and Change.Vol:17, s.69-83

GENÇ, S., YUMUġ, F. (2012),CazibeMerkezleri: ÖzetRapor. KuzeyAnadoluKalkınmaAjansı.

GÖYMEN, K (2005),Türkiye'deBölgePolitikalarınınEvrimi ve BölgeselKalkınmaAjansları, Yerel KalkınmaiçinOrtaklıklarUluslararasıKonferansı, İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi, Nisan 2005, 35-60

KES, A (2006),Local Dynamics in the Process of Conservation and Restoration Projects in Kastamonu. ODTÜ: Ankara(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) KUZKA (2012a),KUZKA 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01 Ocak- 30 Haziran 2012)

KUZKA (2012b),KUZKA 2012 Yılı Faaliyet Raporu (01 Ocak- 31 Aralık 2012)

KUZKA (2012c),Kastamonu Yatırım Ortamı Kataloğu.

KUZKA (2013),2013 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi (01 Ocak-31 Aralık2013). MASKELL, P., ESKELINEN, H., HANNIBALSSON, I., MALMBERG, A., VATNE, E. (2002),Competitiveness, Localised Learning and Regional Development: Specialisation and Prosperity in Small Open Economies. Routledge Frontiers of Political Economy. Routledge, London and New York

ÖZEN, P. (2005), Bölgesel Kalkınma Ajansları. TEPAV, http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/bolgeselkalkinmabil ginotu.pdf

ÖZGEN, L (2007), Küresel Dünyada Kentin Rolü ve Ana Akslar Dışında Kalan Kentlerde Dönüşümler: Burdur Örneği. Birinci Burdur Sempozyumu: Bildiriler. (der. Gökay Yıldız, M. Zeki Yıldırım, ġevkiye Kazan) Isparta: Fakülte Kitabevi

SASSEN, S (2001), The Global City: New York, London, Tokyo (2nd Edition). Princeton UniversityPress. New Jersey

SASSEN, S (2006),Cities in a World Economy (3rd Edition). Pine Forge Press. California

SCOTT, A. J. (2001),European Planning Studies, Vol: 9, No:7 p. 813- 826

TEKELİ, İ (2001),Modernite Aşılırken Kent Planlaması. İstanbul:İmge Kitabevi Yayınları.

YETER,E (2008),Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri.İstanbul: Tarihi Kentler Birliği Yayını.