Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 382 - 387 2019-11-11
Lateral sefalometrik görüntülerde servikal vertebra morfolojisinin görsel ve yazılım destekli analizinde gözlemci uyumu
Derya YILDIRIM,Hakan AMASYA,Turgay AYDOĞAN,Nazan KEMALOĞLU
15 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, servikal vertebra morfolojisini görsel vegeliştirilen bilgisayar destekli yazılımla inceleyerek farkları değerlendirmek,kemik yaşı tayininde kullanılabilecek yazılım için veri oluşturmaktır.Gereç ve Yöntemler: Çeşitli tanı ve tedavi prosedürleri için Süleyman Demirel ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran, kronolojik yaşları 120 ile 228 ay arasındadeğişen 100 bireyin dijital lateral sefalometrik radyografı seçildi. tümradyograflardaki C2, C3 ve C4 vertebraların morfolojileri iki klinisyentarafından görsel olarak Baccetti metoduna uygun olarak değerlendirilipkaydedildi. Aynı görüntüler, iki bilgisayar mühendisi tarafındangörüntülerin bölütlenmesi için C# programlama dilinde geliştirilen bir yazılıma.JPEG formatında aktarıldı. Bilgisayar destekli metod için vertebralardanoktalar, aynı iki radyolog tarafından işaretlendi ve vertebralarınmorfolojileri, işaretlenen noktalar yardımıyla görsel olarak tekrardeğerlendirildi. Birbiriyle ilişkili noktalar arasındaki mesafeler ve bu mesafelerinoranları yazılım aracılığıyla hesaplandı. Bu hesaplamalar kullanılarak servikalvertebra morfolojileri yazılım tarafından belirlendi. Servikal vertebramorfolojilerinin belirlenmesinde gözlemci uyumları kappa testi uygulanarakbelirlendi.Bulgular: Konkavite varlığı değerlendirmesinde, gözlemciler arası uyum, görselincelemede orta (Kappa: 0.452), yazılım destekli incelemede orta (Kappa:0.568), yazılım incelemesinde önemli (Kappa: 0.630) bulundu. Gövde şeklideğerlendirmesinde, gözlemciler arası uyum, görsel inceleme, yazılım destekliinceleme ve yazılım incelemesi için düşük olarak bulundu. Hem vertebra şeklihem de vertebra konkavitesi değerlendirmesinde görsel incelemedeki gözlemcilerarası uyum orta düzeyde iken; yazılım desteği ve yazılım incelemesindegözlemciler arası uyum artmaktaydı.Sonuç: Bu çalışma ile elde edilen verilere göre, lateral sefalometrikradyograflarda servikal vertebra morfolojisinin belirlenmesinde, yazılımdesteği ile gözlemciler arası uyum artmaktadır. Vertebra morfolojisinin değerlendirilmesindeinsan faktörünün etkisini azaltmak, klinik kararlarda standardizasyonuarttırabilir.ANAHTARKELİMELERKemik yaşıölçümü, Servikal Vertebra, radyografi, yazılım

Anahtar Kelimeler

Kemik yaşı ölçümü, Servikal Vertebra, radyografi, yazılım
1. Kaplan A. 12 Yaş Ve Üstü Pediatrik Yaş Gurubunda Kemik Yaşı Tayini İçin Çekilen El Bileği Grafisinde Kullanılan Greulich-Pyle Ve Tanner-Whitehouse Yöntemlerinin Karşılaştırılması. [tez]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2014.2. Kasımoğlu Y, Tuna-İnce EB. Diş hekimliğinde kemik yaşı tayininde kullanılanılan yöntemler. Acta Odontol Turc 2016;33(1):39-463. Predko-Engel A, Kaminek M, Langova K, Kowalski P, Fudalej PS. Reliability of the cervical vertebrae maturation (CVM) method. Bratisl Lek Listy 2015;4:116(4):222-2264. Nestman ST, Marshall SD, Qian F, Holton N, Robert RG. Cervical vertebrae maturation method morphologic criteria: Poor reproducibility. Am j Orthod 2011;140(2): 182:1885. Baccetti T, Franchi L, McNamara JA Jr. The Cervical Vertebral Maturation (CVM) method for the assessment of optimal treatment timing in dentofacial orthopedics. Semin Orthod 2005;11: 119-1296. Shah AM, Hassan FU, Hussain U, Zahra FT. Inter-observers Level of Agreement In Cervical Vertebral Maturation Staging. Pak Oral Dental J 2016;36:245-2487. Gabriel DB, Southard KA, Qian F, Marshall SD, Franciscus RG, Southard TE. Cervical vertebrae maturation method: Poor reproducibility. Am j Orthod 2009;136(4):478.e1-478.e7
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3125-1358Yazar: Derya YILDIRIM

Orcid : 0000-0001-7400-9938Yazar: Hakan AMASYA (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0003-0764-5146Yazar: Turgay AYDOĞAN

Orcid : 0000-0002-6262-4244Yazar: Nazan KEMALOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Derya YILDIRIM
Hakan AMASYA
Turgay AYDOĞAN
Nazan KEMALOĞLU