İTALYA’DA FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ VE ANTONİO GRAMSCİ’NİN FAŞİZM KARŞITI STRATEJİ VE TAKTİKLERİ

Faşizm dünya tarihinde ilk defa I. Dünya Savaşı sonunda, İtalya’nın içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve siyasal kriz ortamında, küçük burjuvaziyi seferber ederek iktidara gelmiştir. Antonio Gramsci sosyalist bir kuramcı ve siyasetçi olarak, faşizme karşı mücadele etmek için temel bir strateji ve bu strateji doğrultusunda bir takım pratik-taktik siyasalar önermiştir. Gramsci’nin söz konusu önerileri, üyesi bulunduğu İtalyan Komünist Partisi içerisinde hâkim bir konuma gelememiştir. Çünkü Komünist Parti sol cephe içerisinde faşizme karşı bir ittifakı savunurken; Gramsci sol cepheyi aşan ve milliyetçiler ile liberalleri de içeren daha geniş bir cephede ittifak kurulmasını önermiştir. Bu bağlamda ilk olarak Gramsci’nin faşizme karşı mücadelede önerdiği strateji ve taktiklerinin dogmatik değil, pragmatik olduğu söylenebilir. İkinci olarak Gramsci’nin geniş cephe ittifakı önerisi, faşizmle mücadele kapsamında işlevsel görünmektedir. Son olarak Gramsci’nin savunduğu strateji ve taktikle, faşist hareketin iktidara gelirken ve faşist partinin iktidarının ilk yıllarında uyguladığı siyasalar arasında belirli bir simetrinin var olduğu ileri sürülebilir.

FASCISM’S GROWING IN ITALY AND ANTONIO GRAMSCI’S ANTI- FASCISM STRATEGIES AND TACTICS

Fascism first came to power at the end of World War I in history with the mobilization of petit bourgeois amid social, economic and political crisis in Italy. Antonio Gramsci as a socialist theoretician and politician proposed a fundamental strategy to struggle against fascism and some practical-tactical policies in line with this strategy. Gramsci’s proposals were not able to dominate over Italian Communist Party of which he was a member. Because while the Communist Party defended an alliance with the left-side against fascism, Gramsci, going beyond left-side parties, proposed to form an a broadened alliance involving nationalists and liberals. In this regard, first of all we can say that the strategies and the tactics proposed by Gramsci in struggle against fascism are not dogmatic but pragmatic. Secondly, Gramsci’s proposal toward a broadened alliance seemed functional in relation to struggle with fascism. Finally, we may contend that there is some symmetry between the strategy and tactics defended by Gramsci and politics of fascist movement while coming to power and at the first years of fascist party’s rule.

42324 16032

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GENÇ YOKSULLUĞUNUN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: EĞİTİM VE DÜZGÜN İŞ

Süheyla ERİKLİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI VE KARİYER TERCİHLERİNİN ZAMAN YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Murat KIZANLIKLI, Ece KONAKLIOĞLU

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN SAĞLIK VE EĞİTİME ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Ahmet İhsan KAYA, Zafer ÇALIŞKAN

KULLANILAN AKILLI TELEFON MARKASININ ÇIKARDIĞI YENİLİKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hatice UÇ, Metehan TOLON

İTALYA’DA FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ VE ANTONİO GRAMSCİ’NİN FAŞİZM KARŞITI STRATEJİ VE TAKTİKLERİ

Demirhan Fahri ERDEM, Çiğdem ERDEM

TÜRKİYE’DE İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HEDONİK FİYAT MODELİ İLE BELİRLENMESİ

Hüseyin DAŞTAN

HASTANE PERSONELİNİN DURUMSALLIK YAKLAŞIMINA GÖRE ORGANİZASYONEL KONUMLANDIRMA ALGISI (Bir Devlet Hastanesi Örneği)

Zekai ÖZTÜRK, Ümit ARSLAN

ÖRGÜTSEL SOSYAL SERMAYENİN İNŞASINDA ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN ROLÜ: RICHARD SENNETT’IN PERSPEKTİFİNDEN YENİ KAPİTALİZM ÖRGÜTLERİNE BAKIŞ

Cihat ERBİL, Adem ÖĞÜT

DEĞER TEMELLİ PAZARLAMADA MÜŞTERİ DEĞERİNE, FİRMA VE MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISINDAN BOLU İLİNDE BİR UYGULAMA

Ruziye COP, Ayşe YÜZÜAK

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANKARA İLİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Gülden ZÖNGÜR, Kadri Gökhan YILMAZ, Aybegüm GÜNGÖRDÜ