Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of perceived motivational structure of classrooms on achievement behaviors

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Educational Psychology Department, Semnan University1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the study was to investigate the effect of perceived motivational structure of classroom on achievement behaviors (the choice of problem, effort, persistence in solving algorithm and flowchart problems). There were 45 high school male students (Mean age = 17 years old) in the third grade of computer field in three classes. Classes were divided into two experimental and one control group. In-structional content was given in 10 sessions for 180 minutes. The variables of choice, effort, and persistence were collected by direct as-sessment method. A pre-test and post-test design was used. The Data were analyzed by using multivariate analysis of variance. Results indicated that mastery structure had positive effect on the amount of effort and persistence in solving algorithm and flowchart problems in comparison with control group. Mastery structure in comparison with performance structure increased the amount of effort in solving problems significantly. In addition, an interactive effect between previous achieve-ment and perceived structure of classroom was achieved in a mastery level. The amount of persistence in that of students with very weak previous achievement was more than students with average previous achievement. The find-ing of this study is compatible with the theory of achievement goal and illustrates that the mastery structure plays an effective role in forming achievement behaviors.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı sınıfın algılanan motivas-yonel yapısının başarı davranışları (problem seçimi, çaba, algoritma ve akış diyagramı problemlerini çözmede istikrar) üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın katılımcı-larını lise üçüncü sınıfa devam eden 45 erkek öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler bilgisayar alanında üç farklı sınıfa devam etmektedir (yaş ortalaması = 17). Sınıflardan ikisi deney grubu, üçüncüsü ise kontrol grubu olarak belirlenmiş-tir. Eğitsel içerik 180 dakikalık 10 seansta ve-rilmiştir. Seçim, çaba ve istikrar verileri doğ-rudan ölçme yöntemi ile toplanmış ve ön-test ve son-test deseni kullanılmıştır. Elde edilen verilerle MANOVA analizleri yapılmıştır. De-ney ve kontrol gruplar kıyaslandığında sonuç-lar başarı düzeyinin algoritma ve akış diyag-ram problemlerini çözme üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermiştir. Performans yapısı ile karşılaştırıldığında, yeterlik yapısının problem çözmeye harcanan çabayı anlamlı bir şekilde arttırdığı bulunmuştur. Ek olarak ön-ceki başarı ve algılanan sınıf yapısı arasında interaktif bir etki elde edilmiştir. Önceki başa-rıları çok düşük olan öğrencilerin ortalamadan daha yüksek seviyede istikrar gösterdikleri bulunmuştur. Bulgular başarı hedefi teorisi ile uyumludur ve başarı düzeyinin başarı davra-nışları oluşturmada etkili bir role sahip oldu-ğunu göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :