Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sekiz yaş grubu çocuklarda hareket eğitiminin dikkat ve hafıza gelişimine etkileri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1, Uşak Üniversitesi2
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, özel olarak hazırlanmış, 12 haftalık hareket eğitimi programlarının, sekiz yaşındaki ilköğretim okulu öğrencilerinde, dikkat ve hafıza gelişimi üzerine etkilileri araştırmaktır. Araştırmaya Manisa ilinde öğrenimine devam eden yaşları 8 olan toplam 146 2.sınıf öğrencisi alınmış ve kontrol ve deney grubu olarak ikiye bölünmüştür. Uygulama grubu 69, kontrol grubunu ise 77 öğrenciden oluşturulmuştur. “Benton Görsel Bellek Testi” her iki gruba çalışma sürecinin başında ön test, ve sonunda son test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna 12 hafta boyunca haftada 2 ders saati süresince beden eğitimi derslerinde dikkat ve hafıza gelişimine etkisi olabileceği düşünülerek hazırlanmış olan “ Hareket Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubu bu süreçte sadece kendi sınıf öğretmenleriyle her zaman yürüttükleri tarzdaki beden eğitimi derslerini sürdürmüşlerdir. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler (%’ ler ve frekans) ve gruplar arası bağımlı ve bağımsız t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının ön-test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanamamıştır (p> 0.01). Deney ve Kontrol grubunun son-test – ön-test ortalama farkları, hem kendi grubu içinde, hem de diğer grupla kıyaslandığında anlamlı bulunmuştur (p<0.01). İstatistiksel verilerden elde edilen bulgulara dayanarak, özel olarak hazırlanmış hareket eğitimi programının, 8 yaş grubu ilköğretim okulu öğrencilerinin dikkat ve hafıza gelişimleri üzerine etkili olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to research effects of specially prepared movement education programs for 12 weeks on the development of memory and attention in the age group of 8 years students in elementary school. Totally 146 second grade elementary school students in Manisa in the age of 8 were participated in the research and were divided in two groups as control and experiment. The experiment group was formed of 69 students; control group was formed of 77 students. “Benton Visual Retention Test” has been applied as pre-test of the beginning and as post-test at the end of the study process to both of the groups. Movement education programme prepared for experimental group, considering developing memory and attention, applied in physical education lessons two hours per week during 12 weeks. Control group was maintained their usual Physical Education lessons only with their grade teacher in this period. The obtained data have been analyzed by using descriptive statistics (percentages and frequencies) and dependent and independent t test between groups. Statistically no significant difference was found between the pre-test scores of experiment and control groups (p>0.01). Experiment and control groups’ post-test and pre-test average differences were found significant when they are compared to their own group and the other group (p<0.01). According to statistical data findings, it is communicable that the specially prepared movement education programme is effective on 8-year-old elementary school children’s memory and attention. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :