Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

School administrators ethical leadership behavior effects on physical education teachers organizational justice level

Yazar kurumları :
Kastamonu University, School of Physical Education and Sports1, Gazi University, School of Physical Education and Sports2
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of the study is to investigate the relationship between the ethical leadership behaviors of the school exhibited by the administrators and the organizational justice perception of the physical education teachers. In the study where correlation method and causal comparative method were employed, the ethical leadership scale and organizational justice scale have been applied to three hundreds and nine physical education teachers, 228 being men and 81 being women. In process of data analysis, Spearman sequential correlation coefficients and regression Analysis have been applied. A codirectional relationship is in question between the ethical leadership behaviors exhibited by the school administrators and the organizational justice perception of teachers. In the study, the effect of subscales of communicative ethics and behavioral ethics related to the ethical leadership scale to the organizational justice – oriented perception of the teachers have been found meaningful and presents parallelism. Nevertheless, since p-value related to regression coefficient of the leadership conduct exhibited by the Administrators is p<0.05, this value is meaningful and due to regression coefficient for fair distribution reading β1=0.634, regression coefficient for fair process β1=0.889 and regression coefficient for fair interaction β1=0.918, being the subscales of the organizational justice, the ethical leadership behavior of administrators codirectionally influences the subscales of teachers' organizational justice perception.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin sergilediği etik liderlik davranışları ile beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel (correlational) yöntem ve nedensel karşılaştırma (causal comparative) yöntemi kullanılan çalışmada, 228 erkek, 81 kadın olmak üzere, üç yüz dokuz beden eğitimi öğretmenine, etik liderlik ölçeği ile örgütsel adalet ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi sürecinde, Spearman sıra korelasyon katsayıları ve Regreasyon Analizi uygulanmıştır. Yöneticilerin sergilediği etik liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel adalet algısı arasında aynı yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani öğretmenlerin algılamalarına göre okul yöneticilerinin etik ilkelere uygun davranışlar sergilemeleri arttıkça, öğretmenlerinde örgütsel adalet duygusu artmaktadır. Araştırmada etik liderlik ölçeğinin iletişimsel etik ve davranışsal etik alt boyutlarının öğretmenlerin örgütsel adalet algılarına yönelik etkisi anlamlı bulunmuştur ve paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte Yöneticilerin sergilediği etik liderlik davranışı için regresyon katsayısına ilişkin pdeğeri = 0,000 < 0,05 olduğundan bu katsayı anlamlıdır ve örgütsel adalet ölçeğinin alt boyutları olan, adil dağıtım regresyon katsayısı β1=0.634, adil işlem regresyon katsayısı β1=0.889 ve adil etkileşim regresyon katsayısı β1=0.918 olduğundan, yöneticilerin sergilediği etik liderlik davranışı, öğretmenlerin örgütsel adalet algısının alt boyutlarını aynı yönde etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :