Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmanın  amacı  okul  yöneticileri  ile  beden  eğitimi  öğretmenlerinin  sergiledikleri  etik  liderlik  davranışlarının incelenmesidir.  Bu  doğrultuda  çalışma  kapsamında  Ankara,  Kırıkkale,  Kırşehir,  Mersin,  Erzurum,  Batman  illerindeki  309 beden eğitimi öğretmenine, “Etik Liderlik” (ELÖ)  ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi sürecinde betimselistatistik T-test ve  Kruskal-Wallis  H  testleri  Spearman  sıra  korelasyon  katsayıları  ve  Regresyon  Analizi  uygulanmıştır.  Elde  edilen bulgulara  göre  araştırma kapsamına  alınan  beden  eğitimi  öğretmenlerinin,  okul  yöneticilerinin  sergilediği  etik  liderlik davranışına  yönelik  görüşleri  incelendiğinde,  etik  liderlik  ölçeği  ortalama  puanın  ve  bu  ölçeğin  alt  boyutları  için  ortalama puanların  yüksek  olduğu  tespit  edilmiştir.  Beden eğitimi  öğretmenleri  okul  yöneticilerinin  yüksek  düzeyde  bir  etik  lider davranışı  sergilediğini  belirtmektedirler.  Ölçeğin  alt  boyutları  açısından  en  yüksek  puanın  iletişimsel  etik  alırken, diğer boyutların  ortalama puanların arasında  birbirine yakın olması,  bu dört alt boyut için katılımcıların  görüşlerininbirbirlerine yakın olduğu sonucunu doğurmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde genel olarak daha genç yaştaki öğretmenlerin okul yöneticilerinin okulda etik bir okul iklimi oluşturduklarına dair bir görüş taşıdığı görülmekte,diğer bir ifade ileyöneticilerin okullarda  etik  ilkelere  uygun  davranışlar  sergilemeleri  hakkındaki  öğretmen  görüşleri,  öğretmenlerin  yaşlarına  göre farklılaşmaktadır.  Bununla birlikte  öğretmenlerin  daha  önceden  yöneticilik yapma  deneyimlerine göre,  okul  yöneticilerinin etik liderlik sergileme tutumlarına yönelik görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkbulunmuştur.

Özet İngilizce :

The  purpose  of  this  research  is  the  scrutiny  of  ethical  leadership  behaviors  that  the  school  principals  and  the  physical education teachers have exhibited. Within the scope of this study in this direction, “Ethical Leadership”  (ELÖ)scale has been  applied  to  three  hundred  nine  physical  education  teachers  in  the  cities  of  Ankara,  Kırıkkale,  Kırşehir,  Mersin, Erzurum, and Batman.  In process of data analysis, the descriptive statistics,  T-test  and Kruskal-Wallis H tests, Spearman rank correlation coefficients and Regression Analysis have been carried out.  According to the findings acquired, once the opinions of the physical education teachers’ ethical leadership -oriented conducts exhibited by the school principals were scrutinized,  it  has  been  ascertained  that  the  average  points  for  ethical  leadership  scale  and  the  average  points  for subdimensions of this scale were at a higher level. While the communicative ethics has received the highest score from the perspective  of  sub-dimensions  of  such  scale  absence  of  considerable  difference  among  the  average  scores  for  other dimensions suggests that these four sub-dimensions –oriented opinions of the participants were close to each other. Once the outcomes of the survey were examined, in general,  other dimensions  are  close to each other  between  the mean  scores, in  other  words;  the  opinions  of teacher  regarding  exhibition  of  the  ethical  principles  – compliance  behaviors  by  the administrators  from  the  schools  differentiate  according  to  their  ages.  Nevertheless,  based  on  whether  or  not  they  have previously got experienced in carrying out a managerial function, statistically a meaningful difference has been found among their opinions oriented towards if the school principals have exhibited ethical leadership attitudes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :