Afetler ve İnsani Yardım Operasyonlarında Silahlı Kuvvetlerin Rolü

Afet/acil durum, insan hayatı ve kültürel kayıplara neden olmanın yanı sıra, kamusal ve sosyal alanda yarattığı tehdit ile ekonomik düzen üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Afetler/acil durumların büyük kısmının tamamen önlenmesi imkânsız olmakla birlikte; elden geldiğince oluşabilecek zararın azaltılabilmesi için öncesinde ve sonrasında yapılması gereken teknik, idari ve yasal çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran etkili sistemlerin kurulması gerekmektedir. Pek çok ülkede silahlı kuvvetler, bu amaç için oluşturulan Afet Yönetim Sistemlerinin doğal bir aktörüdür ve afet/acil durumlarda yapılan insani yardım faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada, silahlı kuvvetlerin afet/acil durumun hemen sonrasında başlatılan “Kurtarma ve İlk Yardım” operasyonlarındaki pozisyonu incelenmiştir.

ROLE OF MILITARY AT DISASTERS AND HUMANITARIAN RELIEF OPERATIONS

As well as being reasons of loss of human lives and culture, disasters/complex emergencies have major impacts on the economic systems by destroying to the public and social order. Most of disaster/complex emergencies can’t be prevented but, for mitigating losses, an effective management system should be established to necessary technical, administrative and legal acts before and afterwards of the disaster/complex emergencies. In many countries, militaries are natural partners of Disaster Management Systems and, play key roles in humanitarian relief operations. In this study, the position of military is examined afterwards of disaster/complex emergencies at the “Research First Aid” phase.

Kaynakça

Can, E. (2005). Entegre Afet Yönetim Sistemi ve İlkeler, (Ed.) Kadıoğlu M. ve Özdamar E., Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayın No:1.

Caprile A. ve Hakala P. (2013). Humanitarian Aid, www.europarl.eu/ftu/pdf/ en/ FTU_6.5.3.pdf (Erişim Tarihi: 25 Mart 2013).

Clarke W. ve Herbest J., (1996). Somalia and Future of Humanitarian Invention, Foreing Affairs, March/April Volume 75(2), 82.

Cunny F.C. (1989). Use of the Military in Humanitarian Relief, Intertect Relief and Reconstruction Corp, Dallas, Texas, USA.

Etkin D. McBey K. ve Trollope C., (2011). The Military and Disaster Management: A Canadian Perspective on the Issue, (Ed.) Etkin D. ve Murphy B.L., Disaster and Emergency Management in Canada, www. crhnet.ca/resources/onlineBook/Etkin.pdf (Erişim Tarihi: 20 Mart 2013).

Flor L.V. (1997). Operations with NGO’s The International Army of the Future, School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Stuff College, Fort Leavenworth, Kansas, USA.

Gebbie K.M. ve Qureshi K. (2002). Emergency and Disaster Preparedness, AJN, January Volume, 102 (1), 46-51.

Genelkurmay Başkanlığı (2013). http://www.tsk.tr/2_genel_bilgiler/2_5_ dogal_afetler_arama_kurtarma_timleri_dak/dogal_afetler_arama_ kurtarma _timleri_dak.htm, (Erişim tarihi: 31 Mart 2013).

Hofmann C. ve Hudson L. (2009). Military Responses to Natural Disasters: Last Resort or Inevitable Trend, September 44, 29-31.

İlhan, A. M. (2009) “Afet Dönemlerinde İnsani Yardım Örgütlerinde Tedarik Zinciri Stok Sisteminin Denetimi ve Kızılay Derneğinde Bir Uygulama.” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Jandarma Genel Komutanlığı (2013). http://www.jandarma.gov.tr/, (Erişim tarihi 31 Mart 2013).

JDP 3-52 (2008). Joint Doctrine Publication 3-52 Disaster Relief Operatins (2nd Edition), UK.

Jochems M. (2006). NATO’s Growing Humanitarian Role, www.nato.int/ docu/review/2006/issue1/english/art4.html (Erişim Tarihi: 20 Mart 2013).

Kadıoğlu M. (2008). Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, (Ed.) Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları No:2.

National Defense University (1996). Strategic Assessment 1996,Instruments of U.S. Power, USA.

NATO (2013). http://www.nato.int/eadrcc, (Erişim tarihi: 31 Mart 2013).

Schrader, J.Y. (1993). The Army’s Role in Domestic Disaster Support: An Assesment of Policy Choises, USA: RAND.

Sphere Project. (2000). Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi, (Gözden geçirilmiş 1.Baskı ), Cenevre.

UNHRC (2007). Guidelines On The Use of Foreing Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief, http://www.unhcr.org/refworld/docid /47da87822.html (Erişim tarihi: 31 Mart 2013).

Wentz L. (2006). An ICT Primer. Information and Communication Technologies for Civil-Military Coordination in Disaster Relief and Stabilization and Reconstruction, Center for Technology and National Security Policy,National Defense University ,Washington DC, USA.

Yılmaz A. (2003). Afet Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara.